Водогосподарське та природоохоронне будівництво

Код

192

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

повна загальна середня освіта.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

програми: упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально- гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:

- Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності.
- Демонструвати знання державотворчих та економічних наук.
- Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації.
- Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату.
- Продемонструвати вправність володіння принаймі однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію.
- Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж.
- Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
- Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення.
- Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій.
- Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів.
- Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
- Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення.
- Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж.
- Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва.
- Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів.
- Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж.
- Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці.
- Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства.
- Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

- Застосовувати результати інженерно-геодезичних, геологічних і гідрологічних вишукувань, типові рішення для проектування водогосподарських та природоохоронних споруд.
- Демонструвати вміння застосовувати принципи і методи розв’язання гідравлічних та гідрологічних задач, виконання фільтраційних розрахунків, визначення навантажень та впливів на водогосподарські та природоохоронні споруди.
- Демонструвати вміння використовувати принципи і новітні методи розрахунку та проектування елементів водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
- Застосовувати сучасні технології виконання робіт при проектуванні організаційно-технологічних рішень з будівництва і реконструкції водогосподарських та природоохоронних споруд з урахуванням техніко-економічних показників.
- Демонструвати знання виробництва та використання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вміння оцінювати показники їх якості згідно з чинними стандартами.
- Демонструвати вміння керувати будівництвом водогосподарських та природоохоронних споруд, забезпечувати вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.
- Вміти проводити обстеження технічного стану водогосподарських та природоохоронних об’єктів, розробляти заходи з підвищення їх надійності.
- Демонструвати вміння розробляти та впроваджувати інженерні заходи, пов’язані з поточною експлуатацією водогосподарських та природоохоронних споруд..

Практика/Стажування

відповідно до навчального плану студенти проходять 5 навчальних практик з (інженерної геодезії, будівельного матеріалознавства, геології та гідрогеології, грунтознавства та з гідрології та гідромеліорації) та 3 виробничі практики

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю здатні: працювати в державних підприємствах: басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, організації будівництва водогосподарських об'єктів.
Розробляти: проекти будівництва, відновлення та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об'єктів.
Організовувати: моніторинг стану, будівництво, реконструкцію та догляд за водогосподарськими та природоохоронними об'єктами.
Зможе працювати:
техніком-будівельником (доглядач будови, кошторисник, технік-будівельник, технік з архітектурного проектування, технік-гідротехнік, технік-дизайнер (будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник, технік-теплотехнік (будівництво), технік-технолог (виробництво будівельних виробів іконструкцій));
креслярем;
інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування);
Інспектори з будівництва та пожежної безпеки (інспектор з контролю за технічним утриманням будинків);
Інженери в галузі цивільного будівництва (гідротехнік, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер-будівельник, інженер-проектувальник (цивільне будівництво), технолог (будівельні матеріали);
Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами;
Менеджери у житлово-комунальному господарстві;
Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт);
техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю.

  • 5.0/5 rating (2 votes)