Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування (далі – НУВГП) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Відповідно до наказу МОН України від 03.02.2017 № 21-л НУВГП переоформлено ліцензію на освітню діяльність закладів вищої освіти на безстрокову. Відомості про право здійснення освітньої діяльності розміщені на сайті МОН України за посиланням https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti

Правила прийому (далі - Правила) розроблені Приймальною комісією Національного університету водного господарства та природокористування, відповідно до законодавства України та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163. Правила затверджені рішенням Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №10 від 23 грудня 2019 року). 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ у 2020 році

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2.1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс(зі скороченим строком навчання) або старші курси осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра заспорідненою спеціальністю

Таблиця 2.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за неспорідненою спеціальністю 

Таблиця 3 Перелік спеціальностей (напрямів підготовки) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра

Таблиця 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 5 Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм

Додаток 1  Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 2  Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 3  Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 4  Положення про організацію вступних випробувань

Додаток 5  Види науково-дослідної та фахової творчої роботи за яку нараховуються додаткові бали до рейтингу при вступі для здобуття ступеня «Магістр»

Додаток 6  Правила прийому на навчання в аспірантурі

Додаток 7  Положення про приймальну комісію

Додаток 8  Положення про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства

Додаток 9 Положення про апеляційну комісію

Додаток 10 Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим)

Додаток 11 Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Додаток 12 Порядок проведення вступних іспитів для осіб з особливими потребами

Додаток 13 Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування