Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування (далі – НУВГП) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Відповідно до наказу МОН України від 03.02.2017 № 21-л НУВГП переоформлено ліцензію на освітню діяльність закладів вищої освіти на безстрокову. Відомості про право здійснення освітньої діяльності розміщені на сайті МОН України за посиланням https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti

Правила прийому (далі - Правила) розроблені Приймальною комісією Національного університету водного господарства та природокористування, відповідно до законодавства України та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №1456/32908. Правила затверджені рішенням Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №1 від 25 січня 2019 року). 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ у 2019 році (зі змінами від 21 червня 2019 року)

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс(зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання

Таблиця 3 Перелік спеціальностей (напрямів підготовки) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра

Таблиця 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 1  Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 2  Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 3  Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 4  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до НУВГП в 2019 році

Додаток 5  Види науково-дослідної та фахової творчої роботи за яку нараховуються додаткові бали до рейтингу при вступі для здобуття ступеня «Магістр»

Додаток 6  Правила прийому на навчання в аспірантурі

Додаток 7  Положення про приймальну комісію

Додаток 8  Положення про організацію вступних випробувань

Додаток 9  Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» неспоріднених спеціальностей при вступі на другий курс

Додаток 10  Положення про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства

Додаток 11  Положення про апеляційну комісію