Агроінженерія

Код

208

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • "Агроінженерія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна, 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проекту).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній діяльності.
 • Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.
 • Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.
 • Знати основні історичні етапи розвитку предметної області.
 • Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві.
 • Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

За спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями:

 • Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового виробництва.
 • Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції.
 • Виконувати експериментальні дослідження роботи сільськогосподарської техніки в конкретних умовах використання, здійснювати патентний пошук. Оцінювати та аргументувати значимість отриманих результатів випробувань сільськогосподарської техніки.
 •  Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих технологічних процесах рослинництва, тваринництва, первинної обробки сільськогосподарської продукції. Проектувати технологічні процеси та обґрунтовувати комплекси машин для механізованого виробництва сільськогосподарської продукції. Розробляти операційні карти для виконання механізованих технологічних процесів.
 • Описувати будову та пояснювати принцип дії сільськогосподарської техніки. Вибирати робочі органи машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та особливостей сільськогосподарських матеріалів.Визначати показники якості технологічних процесів, машин та обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною документацією.
 • Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами системи конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний інструмент для визначення параметрів деталей машин.
 • Розуміти принцип дії машин та систем, теплові режими машин та обладнання аграрного виробництва. Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та теплоенергетичних установок сільськогосподарського призначення.
 • Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та якісними критеріями.
 • Застосовувати закони електротехніки для пояснення будови і принципу дії електричних машин. Визначати параметри електроприводу машин і обладнання сільськогосподарського призначення. Вибирати і використовувати системи автоматизації та контролю технологічних процесів в аграрному виробництві.
 • Застосовувати стратегії та системи відновлення працездатності тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та обладнання. Складати плани-графіки виконання ремонтно-обслуговуючих робіт. Виконувати операції діагностування, технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки.
 • Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного виробництва за критеріями екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи зі зниження негативного впливу сільськогосподарської техніки на екосистему. Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного забезпечення агропромислових виробництв.
 • Визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони праці в галузях сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог законодавства.
 • Аналізувати ринок продукції та сільськогосподарської техніки. Складати бізнес-плани виробництва сільськогосподарської продукції. Виконувати економічне обґрунтування технологічних процесів, технологій, матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. Застосовувати методи управління проектами виробництва продукції рослинництва та тваринництва.

Практика/Стажування

шість практик відповідно до навчального плану (чотири навчальні, дві виробничі).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю здатні розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі, які пов’язано з застосуванням сільськогосподарської техніки та механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:
Механік, технік, диспетчер, технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, лаборант, технік-лаборант, агротехнік, технік-агрохімік, технік-технолог, майстер виробничого навчання, майстер структурного підрозділу.

Має можливість отримати міжнародні сертифікати в галузі агроінженерії.

Місце працевлаштування: Підприємства агропромислового комплексу, сервісного обслуговування машин, машинобудівного спрямування, переробки сільськогосподарської продукції, лабораторії тощо.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 22 червня 2023