Агроінженерія

Код

208

Освітні програми

 • Агроінженерія

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану

Загальний профіль програми

упродовж навчання за циклами:

 • загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
 • професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
 • науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

за загальними та загально-професійними компетентностями:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння аспектів професійної діяльності.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

за спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Здатність розв’язувати складні управлінські задачі та проблеми в сфері сільськогосподарського виробництва.
 • Здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення нових та удосконалення існуючих технологічних систем сільськогосподарського призначення, пошуку оптимальних методів їх експлуатації. Здатність застосовувати методи теорії подібності та аналізу розмірностей, математичної статистики, теорії масового обслуговування, системного аналізу для розв’язування складних задач і проблем сільськогосподарського виробництва.
 • Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і систем для створення моделей механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань.
 • Здатність розв’язувати задачі оптимізації і приймати       ефективні рішення з питань використання машин і техніки в рослинництві, тваринництві, зберіганні, первинній обробці і транспортуванні сільськогосподарської продукції.
 • Здатність проектувати й використовувати мехатронні системи машин і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
 • Здатність проектувати, виготовляти і експлуатувати технології та технічні засоби виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції.
 • Здатність використовувати методи управління й планування матеріальних та пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків для підвищення конкурентоспроможності підприємств.
 • Здатність прогнозувати і забезпечувати технічну готовність сільськогосподарської техніки.
 • Здатність організовувати процеси сільськогосподарського виробництва на принципах систем точного землеробства, ресурсозбереження, оптимального природокористування та охорони природи; використовувати сільськогосподарські машини та енергетичні засоби, що адаптовані до використання у системі точного землеробства.
 • Здатність до отримання і аналізу інформації щодо тенденцій розвитку аграрних наук, технологій і техніки в сільськогосподарському виробництві.
 • Здатність використовувати сучасні принципи, стандарти та методи управління якістю, забезпечувати конкурентоспроможність технологій і машин у виробництві сільськогосподарських культур.
 • Здатність використовувати нормативно-законодавчу базу з метою правового захисту об’єктів інтелектуальної власності, які розробляються та знаходяться в господарському обігу.
 • Здатність гарантувати екологічну безпеку у сільськогосподарському виробництві.
 • Здатність комплексно впроваджувати організаційно-управлінські і технічні заходи зі створення безпечних умов праці в АПК.
 • Здатність аналізувати стан і перспективи розвитку сільськогосподарського господарства та переробного виробництва області та новітні технології переробки.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту машин і обладнання підприємств агропромислового комплексу.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: механік, директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми), інженер центру підвищення кваліфікації, інженер, асистент, завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.), завідувач відділення у коледжі, завідувач господарства (агровиробничого), технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, майстер структурного підрозділу.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 лютого 2022