Агрономія

Код

201

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • "Агрономія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 років 10 місяцівів - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі НРК 5: 1 рік 10 м - денна; 2 роки 10 м - заочна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи)

Загальний профіль програми

75% освітньої програми – обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки.
25 % освітньої програми – вибіркові компоненти

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • навички здійснення безпечної діяльності.
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • здатність працювати в команді.
 • прагнення до збереження навколишнього середовища.

За спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями:

 • здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин).
 • здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.
 • знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
 • здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.
 • здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
 • здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії.
 • здатність науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
 • здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.
 • здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

Практика/Стажування

три навчальних практики та одна виробнича практика відповідно до навчального плану

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією вирощування сільськогосподарських культур, збуту та переробки продукції рослинництва, забезпечують виконання агрохімсервісу.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: агроном сільськогосподарської дільниці, ферми, тепличного господарства; агрохімік, ґрунтознавець, агроном із захисту рослин, керівник фермерського господарства, менеджер з продажу зерна і агрохімікатів, консультант аграрних дорадчих служб, міколог, фітопатолог, лаборант агрохімічної лабораторії, консультант в галузі сільського господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування.

Доступ до подальшого навчання

Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)
 • 5.0/5 rating (3 votes)
 • Зміни внесені: 31 березня 2023