Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

Код

201

Освітні програми

  • Агрохімія і грунтознавство

Тривалість програми

1 рік 4 місяці - освітньо-професійна програма; 1 рік 9 місяців - освітньо-наукова програма

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

75% освітньої програми – обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки.
25 % освітньої програми – вибіркові компоненти

Програмні результати навчання

- уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у професійній діяльності; демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії;
- вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та господарювання в агрономії залежно від комплексу умов;
- інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем агрономії;
- уміти приймати обґрунтовані рішення з дотриманням основних норм техніки безпеки при виконанні виробничих завдань;
- володіти основами педагогічної майстерності та використання педагогічних технологій у професійній діяльності;
- уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;
- уміти застосовувати методи програмування врожаїв польових культур для різних рівнів агротехнологій;
- уміти застосовувати методи математичного моделювання ґрунтових процесів для прийняття управлінських рішень;
- оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього застосування;
- розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності;
- уміти запроваджувати ресурсозберігаючі технології, спрямовані на зниження собівартості продукції, зменшення деградації ґрунтів, здійснення простого та розширеного відтворення ґрунтової родючості;
- розробляти адаптивно-ландшафтні системи землеробства для різних організаційних форм сільськогосподарських підприємств та їх освоєння;
- уміти організовувати створення баз даних із агрохімії та ґрунтознавства, використовуючи ГІС-технології, комп’ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення;
- уміти розробляти програми розвитку агрохімсервісу та обирати методи дослідження ринку добрив та послуг;
-  надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії.

Практика/Стажування

Переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Працевлаштування на підприємствах будь-яких організаційно-правових форм  (державні, приватні, колективної власності, господарські товариства) в галузі сільського господарства та агробізнесу, науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.  Випускники можуть працювати на посадах :  
2213.2 – агроном; агроном-інспектор; агрохімік; ґрунтознавець;
1221.1 – головний агроном; головний агрохімік;
1237.1 – головний ґрунтознавець.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 29 квітня 2020