Назва галузі

Природничі науки

Екологія

Код

101

Освітні програми

  • Екологія

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси тадисципліни вільного вибору студентів.

Програмні результати навчання

‒    Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.
‒    Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.
‒    Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.
‒    Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.
‒    Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
‒    Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.
‒    Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.
‒    Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
‒    Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
‒    Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.
‒    Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.
‒    Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.
‒    Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.
‒    Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.
‒    Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.
‒    Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.
‒    Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем екології.
‒    Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності.
‒    Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.
‒    Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.
‒    Уміти розробляти та обґрунтовувати стратегію сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць: населених пунктів, об’єднаних територіальних громад, районів, областей.
‒    Уміти планувати, організовувати, здійснювати та контролювати навчальний процес формальної та неформальної екологічної освіти.

Практика/Стажування

Педагогічна та переддипломна практики
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 28 вересня 2020