Економіка (Економічна кібернетика)

Код

051

Освітні програми

 • «Економічна кібернетика»

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, На третьому та четвертому курсах вивчають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:

 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 • Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.
 • Ідентифікувати джерела, знати методологію, визначення та методи отримання соціально-економічних даних.
 • Вміти аналізувати отриману інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • Застосовувати системний підхід до аналізу економічних явищ та процесів, будувати структурну схему економічного об’єкта.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • Володіти навичками публічних виступів, ведення професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій.
 • Володіти навичками усної та письмової професійної комунікації українською мовою та однією з поширених європейських мов.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Володіти прийомами обробки, зберігання та представлення інформації, виконувати статистичну обробку та статистичний аналіз даних.
 • Будувати та пояснювати моделі соціально-економічних явищ на основі знання законів та розуміння фундаментальних принципів розвитку економічної науки.
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Прогнозувати соціально-економічні процеси, встановлювати рівень надійності отриманих прогнозів, використовувати прогнози для планування економічної діяльності та прийняття рішень.
 • Встановлювати та експлуатувати інформаційні системи підприємств, розробляти структуру бази даних, вести бази даних.
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • Організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, створювати документи встановленої звітності, діяльність підпорядковувати нормативно-правовим документам.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерний практикум, навчальна, виробнича).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

 • Фахівці даного профілю займаються розробкою, встановленням та експлуатацією інформаційних систем підприємств та організацій.
 • Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату: керівник інформаційно-аналітичного підрозділу, адміністратор інформаційної системи, адміністратор системи електронного документообігу підприємства, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з інформаційної безпеки, аналітик кредитного департаменту, аналітик інноваційних проектів, аналітик з дослідження фінансових ринків, інспектор страхової компанії, брокер.
 • Випускник може працювати в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, управліннях статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом, займатися розробкою та просуванням сайтів.
 • 5.0/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 03 березня 2021