Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)

Код

051

Освітні програми

 • Економіка довкілля і природних ресурсів

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішна здача державного іспиту і захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

знати:

 • законодавчі і нормативні правові акти та методичні матеріали з моделювання розвитку і функціонування екологічних систем (екосистем);
 • порядок розроблення бізнес-планів та затвердження екологічних нормативів;
 • методику розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів та сум зборів (платежів) за використання природних ресурсів і забруднення довкілля;
 • правила оформлення матеріалів при укладанні договорів, з врахуванням екологічних вимог; порядок та терміни складання екологічної звітності;
 • передовий досвід раціонального використання природних ресурсів та організації екологічно-чистого виробництва;
 • методи економічного моделювання, контролю і аналізу екосистем та можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків природоохоронної діяльності підприємства;
 • основи трудового законодавства;
 • правила і норми охорони праці;

вміти:

 • організовувати аналітичну, планову роботу та порядок розроблення екологічного розділу в планах господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • здійснювати планування, облік та аналіз використання природних ресурсів, забруднення довкілля та природоохоронної діяльності підприємств;
 • здійснювати моделювання напрямів раціонального використання природних ресурсів та впровадження природоохоронних заходів.

Практика/Стажування

Виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю здійснюють економічне моделювання екологічних систем; консультування з еколого-економічних питань; здійснюють управління природокористуванням, розміщенням продуктивних сил та регіональної економіки; керують проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 травня 2019