Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)

Код

051

Освітні програми

 • Інформаційні технології в бізнесі

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом нормативного строку навчання вивчаються дисципліни:
соціально-гуманітарної підготовки (6,7% загального обсягу або 6 кредитів ЕСТS );
природничо-математичної підготовки (5,6% або 5 кредитів ЕСТS);
фундаментальної підготовки (10% або 9 кредитів ЕСТS);
професійної підготовки (77,7% або 70 кредит ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:

 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у соціально-економічній сфері, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
 • прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності (в тому числі - на межі предметних галузей);
 • здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним;
 • самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
 • володіти навичками публічних виступів, ведення професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій;
 • володіти навичками усної та письмової професійної комунікації українською мовою та однією з поширених європейських мов.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • володіти прийомами обробки та представлення інформації, виконувати статистичну обробку та статистичний аналіз даних;
 • застосовувати системний аналіз та інформаційні технології до аналізу економічних явищ та процесів;
 • будувати та пояснювати моделі соціально-економічних явищ на основі знання законів та розуміння фундаментальних принципів економіки;
 • прогнозувати соціально-економічні процеси, використовувати прогнози для планування економічної діяльності та прийняття рішень;
 • розробляти та просувати Web-сайти, організовувати та вести Інтернет-бізнес;
 • встановлювати та експлуатувати інформаційні системи підприємств, розробляти структуру бази даних, вести бази даних;
 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів;
 • організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, створювати документи встановленої звітності, діяльність підпорядковувати нормативно-правовим документам. 

Практика/Стажування

Відповідно до навчального плану (переддипломна)

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються розробкою, встановленням та експлуатацією інформаційних систем підприємств та організацій.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення магістратури: головний економіст, керівник інформаційно-аналітичного відділу, адміністратор інформаційної системи, адміністратор системи електронного документообігу підприємства, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з інформаційної безпеки, аналітик кредитного департаменту, аналітик інноваційних проектів, аналітик з дослідження фінансових ринків, інспектор страхової компанії.

Випускник може працювати в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, планово-економічних відділах, бухгалтеріях, управліннях статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом, займатися розробкою та просуванням сайтів.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 16 лютого 2022