Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

Код

051

Освітні програми

 • Управління персоналом і економіка праці

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений комплексний державний іспит.

Загальний профіль програми

Протягом нормативного строку навчання (4  роки) вивчаються дисципліни:

 • соціально-гуманітарної підготовки (7,55% загального обсягу або 18 кредитів ЕСТS);
 • природничо-математичної підготовки (9,5% або 23 кредити ЕСТS);
 • фундаментальної підготовки (28,3% або 68 кредитів ЕСТS);
 • професійної підготовки (54,5% або 131 кредит ЕСТS).

Розподіл між освітніми програмами "Управління персоналом та економіка праці" та "Бізнес-аналітика" здійснюється після першого року навчання за заявою студента. 

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетенціями:

 1. Знати та застосовувати економічну термінологію;
 2. Виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на макро- та макрорівнях;
 3. Демонструвати стійке розуміння економічних теорій і законів та  напрямів  економічної думки;
 4. Вміти аналізувати економічні та соціальні процеси і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 5. Ідентифікувати джерела соціально-економічної інформації, знати методику економічного аналізу;
 6. Будувати структурно - логічні зв’язки та аналізувати соціально-економічні явища;
 7. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях і професійному спілкуванні;
 8. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
 9. Володіти навичками публічних виступів, професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій;
 10. Володіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.

За спеціалізовано-професійними компетенціями:

 1. Аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин;
 2. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують економічні та соціально-трудові відносини;
 3. Вміти аналізувати тенденції та проблеми в системі управління людськими ресурсами  на різних ієрархічних рівнях;
 4. Володіти навичками ведення соціального діалогу та запобігання соціально- трудових конфліктів;
 5. Вміти діяти із використанням принципів соціальної відповідальності в умовах соціально-економічних ризиків;
 6. Вміти моніторити наявні та майбутні потреби людських ресурсів, застосовувати інструменти мотивування для ефективного використання трудового потенціалу.
 7. володіти навиками організації та ведення бізнесу (в тому числі – власного); 
 8. вміти системно аналізувати внутрішнє і зовнішнє бізнес-середовище підприємства (в тому числі - в офісних та спеціалізованих інформаційних системах); 
 9. здійснювати фінансово-господарську діагностику бізнес-діяльності; володіти аналітичними навиками для оцінювання економічної ефективності бізнес-діяльності та використання ресурсного потенціалу підприємства; 
 10. виявляти резерви підвищення ефективності підприємницької діяльності із застосуванням сучасних інструментів аналітичного дослідження; 
 11. формувати цінову політику та інвестиційний портфель підприємства, оцінювати ризики в бізнесі; 
 12. вміти прогнозувати середовище та результати бізнес-діяльності; застосовувати аналітичні навики стратегічного та тактичного планування бізнес-діяльності; 
 13. забезпечувати аналітично-розрахункове обґрунтування бізнес-рішень та бізнес-стратегії розвитку підприємства; 
 14. вміти складати бізнес-плани та аналітичні звіти в бізнес-діяльності; застосовувати WEB-технології у сфері діагностики та регулювання бізнес-процесів; 
 15. вміти застосовувати нормативно-правові акти, що регламентують економічні відносини;
 16. володіти навиками моніторингу інновацій в бізнес-середовищі та їх імплементації в підприємницькій діяльності.

Практика/Стажування

Практики відповідно до навчального плану (виробнича, управлінська).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату:
керівник економічних підрозділів; головний економіст; директор з економіки; начальник планово-економічного відділу; директор з управління персоналом; керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин; директор з кадрових питань та побуту; начальник відділу кадрів;   економіст, професіонал з фінансово-економічної безпеки; менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу; професіонал в галузі економіки; економіст з праці; економіст з планування; економіст із ціноутворення;  експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт з умов праці; експерт із соціальної відповідальності; інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів; професіонал з розвитку персоналу; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); професіонал з розвитку персоналу;   професіонал в галузі соціального захисту населення; організатор з персоналу; фахівець з найму робочої сили; інспектор з кадрів.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 24 квітня 2019