Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

Код

051

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Управління персоналом і економіка праці

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", освітнього ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна; 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

Протягом нормативного строку навчання вивчаються дисципліни:

 • загальної підготовки (43% загального обсягу або 103 кредитів ЕСТS);
 • фахової підготовки (57% або 137 кредити ЕСТS, в з яких 25% або 60 кредитів ЕСТS припадає на дисципліни вільного вибору).

Розподіл між освітніми програмами "Управління персоналом та економіка праці" та "Бізнес-аналітика" здійснюється після першого року навчання за заявою студента. 

Програмні результати навчання

 • знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки;
 • розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем;
 • застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами;
 • пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки;
 • застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності;
 • вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин;
 • ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники;
 • використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів;
 • оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами;
 • використовувати інструментарій фінансово-інвестиційної, грошово-кредитної, маркетингової та облікової діяльності як складових економічної політки;
 • здатність вирішувати управлінські завдання щодо планування, організації, розвитку та мотивуванням ефективного використання потенціалу людських ресурсів у мікро- та макроекономічних системах;
 • здатність планувати та організовувати бізнес-діяльність (в т.ч. – власний, електронний);
 • застосовувати інструменти соціального захисту та управління поведінкою людських ресурсів в цілях запобігання соціально-трудових конфліктів.

Практика/Стажування

Практики відповідно до навчального плану (аналітична).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату:
керівник економічних підрозділів; головний економіст; директор з економіки; начальник планово-економічного відділу; директор з управління персоналом; керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин; директор з кадрових питань та побуту; начальник відділу кадрів;   економіст, професіонал з фінансово-економічної безпеки; менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу; професіонал в галузі економіки; економіст з праці; економіст з планування; економіст із ціноутворення;  експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт з умов праці; експерт із соціальної відповідальності; інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів; професіонал з розвитку персоналу; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); професіонал з розвитку персоналу;   професіонал в галузі соціального захисту населення; організатор з персоналу; фахівець з найму робочої сили; інспектор з кадрів.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 28 квітня 2023