Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

Код

051

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Управління персоналом і економіка праці

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", освітнього ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна; 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

 

Протягом нормативного строку навчання вивчаються дисципліни:

 • загальної підготовки (41% загального обсягу або 98 кредитів ЕСТS);
 • фахової підготовки (59% або 142 кредити ЕСТS, в з яких 26% або 62,5 кредитів ЕСТS припадає на дисципліни вільного вибору).

Програмні результати навчання

 1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 2. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 3. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 8. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 9. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 10. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 11. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 12. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 13. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 14. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 15. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 16. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 17. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 18. Демонструвати ініціативність, підприємливість та відповідальність.
 19. Використовувати інструментарій фінансово-інвестиційної, грошово-кредитної, маркетингової та облікової діяльності як складових економічної політки.
 20. Здатність вирішувати управлінські завдання щодо планування, організації, розвитку та мотивуванням ефективного використання потенціалу людських ресурсів у мікро- та макроекономічних системах.
 21. Здатність планувати, організовувати та вести бізнес-діяльність.
 22. Застосовувати інструменти соціального захисту та управління поведінкою людських ресурсів в цілях запобігання соціально-трудових конфліктів.

Практика/Стажування

Практики відповідно до навчального плану (аналітична).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату:

 • 2412.2 – економіст, економіст з праці; економіст з планування; економіст із ціноутворення;  економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст з податків і зборів; економіст з фінансової роботи; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • 2122.2 – економіст-статистик;
 • 1477.1 - менеджер (управитель) з персоналу;  
 •  2412.2 – професіонал з розвитку персоналу; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з організації праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); експерт із соціальної відповідальності; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; фахівець з підготовки кадрів;
 • 1483 – менеджер (управитель) в соціальній сфері;
 • 3423 - фахівець з найму робочої сили; інспектор з кадрів;  
 • 2149.2 - інженер з нормування трудових процесів;
 • 3119 – технік з нормування праці.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 28 листопада 2023