Економіка (Освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці")

Код

051

Освітні програми

  • Управління персоналом і економіка праці

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи магістра згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані навчальні дисципліни

Програмні результати навчання

Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові. Демонструвати навички самостійно приймати рішення, адаптуватися до змінного середовища, виявляти лідерські навички. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-економічних дослідженнях. Обґрунтовувати управлінські рішення, оцінювати їх ефективність та соціально-економічні наслідки. Застосовувати наукові підходи та методи для розробки креативних інноваційних рішень в сфері економічних та соціально-трудових відносин. Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів академічної доброчесності. Застосовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю та людськими ресурсами на мікро- та макрорівні. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей. Здатність використовувати сучасні практики формування соціальної відповідальності на основі взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини. Розробка та реалізація стратегії управління людськими ресурсами відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку. Оцінювати, аналізувати і планувати продуктивність ресурсних факторів виробництва на мікро-, мезо- і макроекономічному рівнях. Розробляти форми і методики управлінського обліку і звітності в економічній діяльності та управлінні персоналом. Аналізувати, розробляти та реалізовувати заходи соціальної політики на різних ієрархічних рівнях. Навики управлінської діяльності в сфері професійної освіти.

Практика/Стажування

Практика відповідно до навчального плану (переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або робота за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахові компетентності. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній діяльності, здійснювати ефективне управлінням людськими ресурсами в соціально-економічних системах різних ієрархічних рівнів в умовах невизначеності: здатність обирати і застосовувати необхідний інструментарій для управління економічною діяльністю та людськими ресурсами на мікро- і макрорівні; здатність формувати і аналізувати звітність організації для прийняття управлінських рішень; здатність управляти продуктивністю ресурсів на макро-, мезо- та мікрорівнях; здатність застосовувати різноманітні технології задоволення потреби підприємства в працівниках та різні методики оцінювання персоналу; здатність формувати і реалізовувати стратегії управління людськими ресурсами відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку; здатність оцінювати результативність та якість реалізації заходів соціальної політики; здатність обґрунтовувати оптимальні управлінські рішення на основі моделювання стану і розвитку соціально-економічної системи з використання економіко-математичних методів; здатність розробляти і реалізовувати оптимальну систему розвитку соціальної відповідальності різних економічних суб’єктів.

Професійні права. Директор (начальник, інший керівник) підприємства. Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення. Керівник економічних підрозділів. Директор з управління персоналом; керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин; директор з кадрових питань та побуту; начальник відділу кадрів; начальник відділу підготовки кадрів; начальник відділу соціального розвитку; начальник відділу організації праці та заробітної плати. Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу. Менеджер (управитель) з персоналу. Економіст з праці; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; економічний радник; експерт із соціальної відповідальності; професіонал з розвитку персоналу. Професіонал в галузі соціального захисту населення. Організатор з персоналу; фахівець з найму робочої сили; інспектор з кадрів.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 18 січня 2022