Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Smart-енергетика та електромобільність)

Код

141

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Smart-енергетика та електромобільність"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 1 рік 10 місяців - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Розподіл між освітніми програмами "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та "Smart-енергетика та електромобільність" здійснюється після першого року навчання за заявою студента.

Програмні результати навчання

- Розуміння структури та основних принципів побудови інтелектуальних електричних мереж.
- Розуміння суті програмно-апаратного та інформаційного забезпечення інтелектуальних систем моніторингу виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії.
- Формування суджень щодо електромобільності в сучасному світі.
- Розуміння принципів побудови і структури комп’ютерів, мобільних пристроїв, промислових логічних контролерів, мікропроцесорів, мікроконтролерів, видів їх програмного забезпечення, знання основних прийомів і принципів алгоритмізації задач та методів їх програмування на алгоритмічних мовах, використання програмного забезпечення для вирішення задач за фахом.
- Уміння обирати обладнання необхідних типів для акумулювання електричної енергії.
- Знання особливостей використання відновлювальних джерел енергії, зокрема сонячних панелей, вітрогенераторів тощо.
- Уміння досліджувати процеси в енергосистемах з використанням комп’ютерного моделювання.
- Розуміння структури та основних принципів побудови електроенергетичних комплексів та систем з використанням сучасних технологій та технічних засобів.
- Знання принципів керування режимами виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії для підвищення надійності та ефективності експлуатації електроенергетичних систем.
- Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом в галузі smart енергетики.
- Розуміння ролі споживача електроенергії в формуванні графіка електричного навантаження та його регулюванні для забезпечення ефективності виробництва, розподілу та передачі електроенергії.
- Знання принципів побудови сучасних систем керування електроприводами різних типів, часових та частотних характеристик електроприводів, основних способів керування координатами.
- Знання структури, основних вимог, що висуваються до проектної документації, типів та видів схем, етапів життєвого циклу та послідовності проектування електротехнічних комплексів та систем згідно принципів «smart grid», «micro grid».
- Знання принципів побудови схем електронних пристроїв та призначення їх елементів, інформаційних, арифметичних та логічних основ мікропроцесорної техніки, основних елементів мікропроцесорних систем, принципів організації модульних пристроїв мікропроцесорних систем та основ програмування таких систем. Розуміння можливостей використання мікропроцесорних систем для керування електротехнічним обладнанням.
- Знання основних понять теорії автоматичного керування, методів побудови математичних моделей, аналізу стійкості та якості, синтезу систем автоматичного керування режимами енергосистем.
- Знання з перехідних та усталених процесів в електричних системах та мережах, аварійних режимів.
- Знання класичних та сучасних типів електричних машин, особливостей їх функціонування та сфери застосування; знання типів та особливостей електричних машин, що застосовуються в електромобілях.
- Знання типів сучасних мікроконтролерів, апаратних та програмних засобів для роботи з ними, принципів розробки та використання їх програмного забезпечення.
- Знання методів побудови та особливостей експлуатації систем електропостачання із розосередженою генерацією.
- Знання сучасних силових напівпровідникових приладів та пристроїх на їх основі, зокрема тиристорих регіляторів напруги, частотних перетворювачів, імпульсних регуляторів тощо, способів їх застосування у складі електромобілів.
- Знання електромеханічних та цифрових засобів релейного захисту та автоматики енергосистем.
- Здатність визначати принципи побудови та функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем з цифровим інтелектуальним керуванням.
- Здатність визначати принципи побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів.
- Здатність визначати принципи побудови та функціонування елементів інтелектуальних мереж на різних рівнях електроенергетичної системи.
- Уміння оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках.
- Уміння формувати набори програмно-апаратних засобів для побудови інтелектуальних систем моніторингу виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії.
- Здатність демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, а також виконання розрахунків режимів роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем.
- Формування суджень щодо сучасного стану розвитку інтелектуальних систем моніторингу виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії.
- Уміння складання суджень про принципи та методи підвищити рентабельності, надійності, безвідмовність роботи елементів електроенергетичних систем, зниження технічних та комерційних втрат, підвищення керованість і ефективності експлуатації електричних мереж.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану: навчальна, виробнича та переддипломна практики з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі або праця за фахом, навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Код професії    Найменування професійної роботи
2143    професіонали у галузі електротехніки
2143.2    інженери-електрики
2143.2    диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми
2143.2    інженер з експлуатації протиаварійної автоматики
2143.2    інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
2143.2    інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби
2143.2    інженер з релейного захисту і електроавтоматики
2143.2    інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної електростанції
2143.2    інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування
2143.2    інженер служби ліній енергопідприємства
2143.2    інженер служби підстанцій
2143.2    інженер служби розподільних мереж
2143.2    інженер-енергетик
2149    професіонали в інших галузях інженерної справи
2149.2    інженер-дослідник
2149.2    Інженер із впровадження нової техніки й технологій
2149.2    Інженер з керування й обслуговування систем
2149.2    Інженер з розрахунків та режимів
2149.2    Інженер з ремонту
2149.2    Інженер з метрології
2149.2    інженер з організації експлуатації та ремонту
2149.2    інженер з підготовки виробництва
2149.2    інженер з ремонту
2320    викладач професійно-технічного навчального закладу
3113    Технічні фахівці-електрики
3113    Диспетчер електричної підстанції
3113    Електрик дільниці
3113    Електрик цеху
3113    Електродиспетчер
3113    Енергетик
3113    Енергетик виробництва
3113    Енергетик дільниці
3113    Енергетик цеху
3113    Енергетик гідровузла
3113    Енергодиспетчер
3113    Технік-електрик
3113    Технік-енергетик
3113    Технік-конструктор (електротехніка)
3113    Технік-технолог (електротехніка)

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2021