Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Код

072

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Фінанси, банківська справа та страхування"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Захист бакалаврської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються дисципліни циклу загальної та фахової підготовки.

Програмні результати навчання

 • знати та розуміти економічні категорії, закони, особливості функціонування фінансових систем, причинно-наслідкові і функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • визначати особливості функціонування сучасних світових і національних фінансових систем та їх структури;
 • знати механізм функціонування державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування;
 • володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем, здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • застосовувати відповідні економіко-математичні методи, спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти для вирішення фінансових задач;
 • розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію та правильно її інтерпретувати, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем;
 • використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності;
 • володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів;
 • вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів;
 • спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності;
 • демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;
 • виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань;
 • вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення механізму функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, фінансових ринків та покращення фінансового стану суб’єктів господарювання;
 • застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері фінансів, банківської справи та страхування з метою аналізу фінансово-економічної діяльності держави, корпорацій та домогосподарств;
 • вміти адаптувати сучасні фінансові інструменти до умов функціонування водогосподарської галузі та раціонального природокористування.

Практика/Стажування

Навчальна та виробнича (економічна та аналітична) практики

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі
 • 5.0/5 rating (3 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023