Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Код

072

Освітні програми

  • Фінанси, банківська справа та страхування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

знати: основні показники, що характеризують фінансовий стан комерційних банків, та основні підходи до формування оптимальної структури ресурсів комерційних банків; сутність поняття «страховий менеджмент» та особливості його організації в страхових компаніях;  методику оцінки фінансового стану страхової компанії; сутність, складові та принципи функціонування фінансового менеджменту; методику планування оптимальної структури портфеля цінних паперів та розрахунків оптимальної структури джерел фінансування інвестиційних проектів; науково-теоретичні основи та прикладні джерела у сфері організації та функціонування фінансів ринкових суб’єктів господарювання, фінансування капіталовкладень та здійснення інвестицій, специфіку фінансового і страхового ринку, фінансово-кредитної сфери;

вміти: розраховувати показники рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності комерційних банків; коригувати цілі, завдання та програми банку залежно від кон’юнктури ринку; аналізувати рейтингові позиції комерційного банку та кон’юнктуру ринку банківських послуг, а також аналізувати стратегії банку на обраному сегменті ринку; оцінювати діяльність страхової компанії на ринку в умовах нестабільності; демонструвати застосування різних підходів при оптимізації управлінських рішень у побудові страхового бізнесу; застосовувати принципи та методи розрахунку фінансових активів, прийоми та методи систематизації й аналізу фінансових послуг;

розуміти: теоретико-організаційні та правові засади діяльності фінансових посередників; принципи формування і механізми використання фінансових ресурсів посередниками;

проводити аналіз: спірних питань у сфері фінансів на рівні мікроекономіки, проблем і тенденцій створення капіталу й інвестування, доводити й підтверджувати доцільність фінансових рішень ринкових господарюючих суб’єктів, специфіку діяльності учасників фінансових ринків, страхових компаній і грошово-кредитних інститутів.

Практика/Стажування

Виробнича і переддипломна практики

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю керують фінансово-економічним відділом органів державного управління та фінансового контролю, фінансовим департаментом, управлінням, відділом у різних сферах та галузях економіки; організовують формування та виконання бюджетів різних рівнів, фінансове планування та здійснення фінансового контролю, управління грошовими потоками підприємств, надання фінансових послуг, здійснення операцій з цінними паперами; забезпечують фінансово-економічну безпеку підприємства, установи, ефективне використання фінансових ресурсів на всіх рівнях.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2023