Назва галузі

Освіта/педагогіка

Фізична культура і спорт

Код

017

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • Фізична культура і спорт

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація випускників проводиться у формі захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, 2, 3 та 4 курс включають дисципліни фундаментальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.
Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування.
Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.
Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.
Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.
Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.
Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.
Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.
Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи.
Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та   адаптивного спорту.
Аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.
Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості.
Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.
Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.
Надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини.
Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини.
Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом.
Аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.
Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (5 навчальних, 1 виробнича).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець даного профілю зможе здійснювати тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях. Організовувати оздоровчо-рекреаційної рухову активность різних груп населення. Визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують. Зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя. Надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів

  • 5.0/5 rating (3 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023