Назва галузі

Освіта / педагогіка

Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

Код

017

Освітні програми

 • Фізкультурно-спортивна реабілітація

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист магістерської випускової роботи

Загальний профіль програми

Вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 1. Аналізувати особливості, протиріччя та перспективи розвитку сучасної сфери фізичної культури і спорту, критично осмислювати проблеми у галузі та на межі галузей знань.
 2. Приймати ефективні рішення щодо вирішення проблем у сфері фізичної культури та спорту, генерувати та порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та ресурсні потреби.
 3. Вільно обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у сфері фізичної культури та спорту державною та іноземною мовами усно і письмово.
 4. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
 5. Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.  
 6. Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.
 7. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення, методи статистичного аналізу даних для розв’язання складних задач фізичної культури та спорту.
 8. Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на досягнення визначених цілей з урахуванням економічних, правових та етичних аспектів.
 9. Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти, спрямовані на розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектною, тренувальною, організаційною, науково-дослідною, інноваційною, науково-педагогічною, сервісною, експертною та консультативною діяльністю у сфері фізичної культури і спорту, а також практичними та методичними проблемами корекції рухових дисфункцій людини при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, нервової, дихальної і серцево-судинної систем з використанням фізичних вправ, масажу, праце- та механотерапії під час стаціонарного та амбулаторного лікування різноманітних травм та захворювань, проведення занять у реабілітаційних центрах та реалізації реабілітаційних програм за місцем проживання.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 березня 2023