Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво)

Код

194

Освітні програми

  • Гідротехнічне будівництво

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, якщо попередній освітній рівень отримано в іншій країні, то необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж навчання здійснюють за циклами:
●    загальної підготовки – вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
●    професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
●    науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

Загально-професійні результати:
●    Знати та вміти застосовувати правові аспекти законодавства України в професійній діяльності під час виконання дослідницьких робіт в галузі водогосподарського будівництва, охороні праці та безпеки життєдіяльності.
●    Вміти організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.
●    Вміти застосовувати теорію експерименту, проводити наукові експериментальні дослідження в лабораторних і польових умовах.
●    Дотримуватись вимог професійної етики, знати основи ділового спілкування, вміти працювати в команді, бути комунікативним у професійній сфері.
●    Вміти спілкуватись іноземною мовою, в тому числі на професійну тематику.
Спеціалізовано-професійні результати:
●    Вміти визначати та забезпечувати надійність, стабільність і безпеку під час проектування та реалізації проектів і технічному обслуговуванні інженерних споруд та систем, визначати закономірності прояву відмов гідротехнічних систем та їх елементів на основі збору і систематизації статистичної інформації.
●    Вміти проводити наукові дослідження явищ і процесів у гідротехнічному будівництві.
●    На основі розуміння основ ціноутворення, фінансування й економіки будівництва визначати кошторисну вартість будівництва, проводити основні кошторисні розрахунки.
●    Вміти проводити інженерні розрахунки параметрів гідротехнічних споруд, проектувати інженерні споруди та системи, управляти проектами будівництва.
●    Вміти використовувати професійно-профільні знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практично використовувати комп'ютерні технології під час проектування, будівництві та експлуатації гідротехнічних об’єктів.
●    На основі знання процесів будівництва, застосування матеріально-технічних ресурсів вміти самостійно приймати рішення з управління технологічними процесами на будівельному майданчику при реалізації проектів будівництва гідротехнічних об’єктів.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в аспірантурі.

Професійні профілі випускників

Робота в сфері: гідротехнічного, гідроенергетичного та енергетичного будівництва; будівництва річкових споруд, в т.ч. протипаводкових споруд і їх комплексів; управління поверхневим стоком; моделювання гідравлічних процесів і гідротехнічних споруд з метою прогнозування їхньої майбутньої роботи; організації робіт з наслідків ліквідації затоплень і підтоплень територій і об’єктів; дослідження надійності гідротехнічних об’єктів з оцінкою ризику їх роботи; планування експериментів і науково-дослідної діяльності.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: гідротехнік-дослідник, інженер-гідротехнік, інженер-проектувальник, інженер-будівельник та інженер з нагляду за будівництвом, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з використання водних ресурсів, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з розрахунків режимів роботи споруд, науковий співробітник, директор (начальник, інший керівник) підприємства в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових, обласних і районних (міжрайонних) управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, будівельних організаціях, навчальних закладах водогосподарського профілю, в органах державного управління і місцевого самоврядування за профілем спеціальності.
Доступ до подальшого навчання: Магістр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехнічне будівництво» може продовжити навчання в аспірантурі в університеті.

  • 3.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 25 січня 2022