Галузеве машинобудування

Код

133

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Галузеве машинобудування"

Тривалість програми

Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Освітньо кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист дипломного проекту відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту машин і обладнання. 

Програмні результати навчання

за загальними та загально-професійними компетентностями:
- Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології
- Використовувати знання у практичних ситуаціях.
- Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
- Працювати самостійно та у складі команди.
- Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
- Спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.
- Ухвалювати обґрунтовані рішення.
- Працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою.
за спеціалізовано-професійними компетентностями:
- Застосовувати типові аналітичні методи та комп`ютерні програмні засоби для розв`язування інженерних завдань галузевого машинобудування.
- Демонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів.
- Застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а також  комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань галузевого машинобудування.
- Втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів.
- Розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів.
- Визначати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів.
- Розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні рішення.
- Демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.
- Використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності.
- Розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.
- Застосовувати норми галузевих стандартів.
- Здатність використовувати знання у розв`язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання.
- Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали,  устаткування, процеси.
- Демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (чотири навчальні, дві виробничі)

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання; інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі.

  • 3.7/5 rating (3 votes)
  • Зміни внесені: 13 січня 2022