Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

Код

133

Освітні програми

 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж навчання за циклами:

 • загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
 • професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
 • науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

за загальними та загально-професійними компетентностями:

 • Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Використовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Працювати самостійно та у складі команди.
 • Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • Спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.
 • Ухвалювати обґрунтовані рішення.
 • Працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою. .

за спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування.
 • Демонструвати знання з механіки і машинобудування та окреслювати перспективи їхнього розвитку.
 • Демонструвати знання і розуміння, мікропроцесорної техніки, систем автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого машинобудування.
 • Ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого машинобудування з використанням відповідних розрахункових і експериментальних методів
 • Використовувати отримані знання в аналізуванні інженерних об’єктів, процесів та методів.
 • Працювати з основними джерелами технічної інформації, зокрема, іноземною мовою.
 • Експериментувати та аналізувати дані.
 • Демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання.
 • Поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного завдання.
 • Демонструвати фахові майстерність і навички.
 • Розуміти проблеми охорони праці та правові питання і передбачати соціальні й екологічні наслідки реалізування технічних завдань.
 • Реалізовувати знання в керуванні технічними проектами, оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та оцінювати їхній вплив на остаточний результат
 • Застосовувати засоби технічного контролювання для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.
 • Демонструвати розуміння структури і служб підприємств галузевого машинобудування.
 • Розробляти деталі та вузли машин на базі систем автоматизованого проектування.
 • Проектувати, готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.
 • Успішно спілкуватися з інженерним співтовариством.
 • Розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя.
 • Використовувати знання у розв'язуванні завдання з підвищення якості продукції.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту машин і обладнання.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання; інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі; головний інженер підприємства; інженер-дослідник, викладач спеціальних дисциплін.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 28 грудня 2020