Галузеве машинобудування (Інжиніринг машин і обладнання)

Код

133

Освітні програми

 • Інжиніринг машини і обладнання

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану

Загальний профіль програми

упродовж навчання за циклами:

 • загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
 • професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
 • науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:

 • Здатність  використовувати  інформаційні та комунікаційні технології.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати в команді.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Здатність  створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності.
 • Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.
 • Здатність  створювати нову техніку і технології в галузі механічної інженерії.
 • Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на  задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.

Здатність  розробляти і реалізовувати плани й проекти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту машин і обладнання.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання; інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі; головний інженер підприємства; інженер-дослідник, викладач спеціальних дисциплін.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 лютого 2022