Відновлювальні джерела та гідроенергетика

Код

145

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Гідроенергетика"

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна; 4 роки 10 місяців – заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

Упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально- гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:
- Визначати предметну область, співвідносити частини цілого, обговорювати професійну діяльність та застосовувати знання фундаментальних дисциплін для розв’язку професійних завдань.
- Застосовувати знання у практичній інженерній діяльності (володіння широкими принциповими знаннями).
- Ефективно працювати індивідуально і як член команди.
- Використовувати різноманітні методи для ефективної комунікації з інженерним співтовариством і суспільством загалом.
- Розпізнавати необхідність і самостійно навчатися протягом життя та відстежувати розвиток науки і техніки.
- Демонструвати розуміння широкого міждисциплінарного контексту інженерії.
- Встановлювати зв'язок між інженерною діяльністю та впливом її на оточуюче середовище, застосовувати заходи щодо охорони навколишнього середовища.
- Використовувати комп'ютерні технології та управління інформацією, технологічні пристрої.
- Використовувати ділову і професійну українську та англійську мови.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:
- Демонструвати знання і розуміння наукових та математичних принципів, що лежать в основі гідроенергетичної галузі.
- Демонструвати систематичне розуміння ключових аспектів та концепції в гідроенергетичній галузі, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії.
- Застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань з використанням загальновживаних методів.
- Застосовувати отримані знання для аналізу інженерних об’єктів, процесів і методів.
- Здійснювати пошук літератури, а також використовувати бази даних та інші джерела інформації.
- Застосовувати свої знання і розуміння для розробки проектів згідно із визначеними та описаними вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів роботи обладнання, характеристик гідроенергетичних ресурсів, схем їх руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при аналізі процесів і проектуванні гідроенергетичних установок і апаратів.
- Демонструвати розуміння методологій проектування гідроенергетичного обладнання у відповідності до технічних умов та нормативних документів.
- Обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи.
- Поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань.
- Демонструвати розуміння застосовуваних методик і методів, а також їх обмеження.
- Демонструвати розуміння нетехнічних наслідків інженерної практики.
- Демонструвати майстерність і лабораторні навички.
- Демонструвати розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних обов'язків інженерної практики, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної практики.
- Демонструвати знання і розуміння експлуатації гідроенергетичного обладнання у відповідності до екологічного законодавства й правових норм в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної діяльності.
- Вибирати та використовувати методи та засоби вимірювань для визначення значень технологічних параметрів процесів та режимів роботи енергетичного обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальні, дві виробничі).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю здатні:
Керувати: енергетичним підприємством, службою, відділом, підрозділом; персоналом та навчанням працівників.
Аналізувати: ринок виробництва та постачання електроенергії; режими роботи гідроенергетичних об’єктів та оцінювати їх надійність.
Розробляти: проекти гідроенергетичних об’єктів, гідротехнічних споруд, мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення; автоматизовані системи управління та нагляду гідроенергетичних об’єктів.
Організовувати: роботу гідротехнічних цехів енергетичних підприємств; роботу автоматизованих інформаційних систем, збір даних з датчиків спостереження за станом споруд і обладнання; електроенергетичних систем різного рівня; нагляд і контроль за будівництвом енергетичних об’єктів.
Забезпечувати: експлуатацію енергетичних підприємств та їх обладнання, мереж електропостачання та водопостачання; проведення модернізації гідроенергетичних підприємств та підприємств водопостачання та водовідведення; впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання водних ресурсів.
Контролювати: якість виконаних робіт та завдань.
Зможе працювати: інженером-технологом, інженером-конструктором, інженером-проектувальником, інженером з розрахунків та режимів, інженером з технічного контролю, інженером з налагодження та випробувань, інженером з ремонту, інженером з технічної діагностики обладнання, інженером з організації експлуатації та ремонту устаткування, інженером з комплектування устаткування і матеріалів, інженером відділу, головним енергетиком, головним інженером гідроенергетичного підприємства чи організації, інженером в загальних відділах підприємств (виробничо-технічному, охорони праці, захисту навколишнього середовища, стандартизації, якості продукції, технічного навчання та інші), інженером-дослідником в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах, диспетчером виробництв електроенергії, інспектором технічного надзору, енергонадзору.

Доступ до подальшого навчання

Відновлювальні джерела та гідроенергетика
  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023