Гірництво

Код

184

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Гірництво"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний екзамен згідно навчального плану

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна, дуальна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний екзамен згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Протягом 1-го та 2-го року навчання вивчаються основи, а   3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Освітня програма "Гірництво"

Набуття компетентностей для геологічної розвідки корисних копалин; проектування, будівництва (реконструкції, технічного переоснащення), експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств; забезпечення безпеки в особливо небезпечних умовах; теоретичні основи гірничих технологій, теорії, принципи, поняття та методи фундаментальних і загальноінженерних наук, що необхідні для професійній підготовки та діяльності.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальні практики: навчально професійно-орієнтована та ознайомча, дві виробничі)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Студенти 2-4 курсів мають право вступати на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю при умові, що вони успішно виконують навчальний план, продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Гірничі підприємства з видобування та переробки корисних копалин; підприємства з виробництва будівельних матеріалів; проектно-конструкторські установи; Державна Служба гірничого нагляду та промислової безпеки України «Держгірпромнагляд».
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:
менеджер (управитель) у добувній промисловості; начальник (інший керівник) та майстр виробничих дільниць (підрозділів) гірничих підприємств; диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту; диспетчер гірничий; технік з буріння; технік-електромеханік гірничий; технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія); технік-маркшейдер; технік-технолог гірничий; фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт; Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами;  інспектор гірничотехнічний; завідувач гірничих робіт; керівник групи з буропідривних робіт; майстер гірничий; майстер гірничий дільниці; майстер гірничий проходки шахти; майстер гірничий на поверхні; майстер гірничий підземної дільниці; майстер підземної дільниці (на підземних роботах); майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок; начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні.

Доступ до подальшого навчання

Гірництво
  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023