Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)

Код

029

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Управління інформаційними комунікаціями

Тривалість програми

4 роки – при вступі на основі повної загальної середньої освіти; 2 роки - при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи)

Загальний профіль програми

Протягом першого  року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають   професійно-орієнтовані дисципліни.

Випускова кафедра:  кафедра публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Програмні результати навчання

ЗДАТНІСТЬ:

 • здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах;
 • використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;
 • використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;
 • аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій;
 • створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів;
 • підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації;
 • впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ;
 • проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги;
 • використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури;
 • адмініструвати соціальні мережі, використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви;
 • створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет;
 • опановувати і використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу;
 • до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури;
 • опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.

Практика/Стажування

Практика/стажування: три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть працювати: документознавцем; менеджером інформації; інформаційним консультантом; аналітиком інформаційних ресурсів; керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління; організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.); адміністратором бази даних; головним адміністратором; аналітиком  інформаційних служб, центрів, фірм; референтом/помічником керівника; архівістом, бібліотекарем; бібліографом; менеджером інформаційного, рекламного агентства; спеціалістом  служби науково-технічної інформації; інспектором з контролю за виконанням доручень та ін.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 22 червня 2023