Комп’ютерна інженерія

Код

123

Освітні програми

 • Комп'ютерна інженерія

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж навчання за циклами:

 • загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
 • професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
 • науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

за загальними та загально-професійними компетентностями:

 • Здійснення пошуку інформації з новітніх тенденцій розвитку та вдосконалення засобів і технологій обробки інформації.
 • Формування інноваційних ідей, обговорення наукових тем, виконання усних та письмових звітів з актуальних проблем в ІТ-галузі.
 • Уміння організовувати безпечні методи роботи при експлуатації та обслуговуванні комп'ютерних систем.
 • Виконання проектних вимог замовника з врахуванням необхідності збереження навколишнього середовища.
 • Спілкування рідною та англійською мовами як усно так і письмово та робота в міжнародному контексті.
 • Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, обґрунтованих пояснень та висновків у предметній області.


за спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Виконувати моніторинг процесів функціонування комп’ютерних мереж та інформаційно-телекомунікаційних систем в умовах реалізації загроз різних класів та впливів зовнішних дестабілізуючих факторів з метою зменшення їх впливу на процеси обміну даними.
 • Адаптування технології обробки інформації в автоматизованих системах організацій до вимог чинного законодавства у галузі технічного захисту інформації
 • Підвищення продуктивності зосереджених та розподілених інформаційних систем і алгоритмів обробки інформації при одночасному збереженні параметрів надійності та довговічності систем.
 • Розв’язання складних задач і проблем комп’ютерної інженерії методами та моделями, заснованими на використанні принципів та алгоритмів штучного інтелекту.
 • Застосування знань у галузі логічного та функціонального програмування, розуміння принципів функціонування та керування обчислювальними мережами, у тому числі в системах штучного інтелекту, з метою вирішення прикладних задач обробки інформації.
 • Порівняння різноманітних технологій обміну інформацією з розробкою технічної пропозиції розробки інноваційного мережевого проекту для реалізації ефективних варіантів обміну даними, зокрема за допомогою принципів штучного інтелекту.
 • Розуміння принципів функціонування та керування комп’ютерними комплексами для вирішення задач перетворення та пошуку варіантів подачі інформації з дослідницькою метою, а також застосовувати знання для оцінки ефективності роботи ІТ-систем.
 • Розуміння та критичне осмислення проблем ефективного використання комп’ютерних систем оброблення інформації у професійній діяльності.
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних архітектур, методів і моделей безпеки з метою передачі, зберігання, обробки електронних інформаційних ресурсів в інформаційних (автоматизованих) системах різних класів.
 • Виявлення та класифікація недоліків систем обробки інформації з метою вирішення технологічних проблем сучасними засобами інформаційних технологій та нових архітектурних рішень.
 • Застосування знань та практичних навичок для аналізу стійкості та оцінки ефективності роботи систем паралельної обробки інформації, створення Windows-додатків згідно з сучасними технологіями програмування.
 • Якісне представлення доступних у мережі WEB-ресурсів організації з дотриманням встановленої політики безпеки, а також розробка спеціалізованих WEB-додатків у відповідності з вимогами замовника.
 •  Організація та стимуляція ефективної роботи колективу над реалізацією перспективних проектів розвитку/модернізації комп’ютерних систем обробки інформації з метою підвищення їх ефективності.
 • Формулювання технічних пропозицій для реалізації завдань розробки компʼютерних систем в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог та аргументоване відстоювання перед замовником запропонованих апаратно-програмні рішень.
 • Окреслення шляхів вдосконалення технологій обробки інформації на основі перспективних схемотехнічних і програмних засобів та відповідальності за їх реалізацію з дотриманням нормативних вимог стандатів і замовника.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування комп’ютерних систем.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер – програміст; інженер-аналітик; системний програміст; інженер-дослідник, викладач спеціальних дисциплін.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 14 червня 2022