Комп'ютерні науки (Прикладна інформатика)

Код

122

Освітні програми

  • Прикладна інформатика

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здатність проводити та організовувати дослідницьку та інноваційну діяльність для розв'язання наукових та інноваційних задач в області комп'ютерних наук та інформаційних технологій із застосуванням сучасних методів та інструментів, в тому числі з використанням математичного та комп’ютерного моделювання;

- здатність проектувати системи штучного інтелекту, системи розпізнавання образів, в тому числі з використанням математичних методів ідентифікації невідомих параметрів, як некоректних задач з неповними даними;

- здатність розробляти та проектувати комп’ютерні ігри, в тому числі з використанням навичок програмування для Android та unix-вмісних систем;

- здатність використовувати та розробляти математичні та комп’ютерні моделі, методи в процесі досліджень систем різного призначення, робити прогнозні розрахунки та інтерпретувати отримані дані для реальних систем, використовувати методи обробки великих масивів даних;

- здатність керувати ІТ-проектами, приймати рішення, опановувати та розробляти документацію на системи, продукти і сервіси інформаційних технологій;

- здатність до проведення лекційних, лабораторних та практичних занять з прикладних математичних та ІТ-дисциплін у вищих навчальних закладах, вміння розробляти навчально-методичне забезпечення, знання про сучасні методики у системах вищої освіти провідних країн світу;

- здатність до роботи в команді, до спілкування з не фахівцями в даній галузі, що включає здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською та англійською мовами.

Практика/Стажування

Педагогічна та науково-дослідна практики

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

розробляти прикладне програмне забезпечення для різноманітних галузей, включаючи розробку ігор, систем штучного інтелекту, програмування для Android та unix-вмісних систем; системне програмне забезпечення для різних платформ; концепцію побудови локальних комп'ютерних мереж на основі стандартних протоколів і інтерфейсів; моделі інтелектуальних систем на основі визначення особливостей зберігання даних, методів доступу;

налагоджувати: прикладне програмне забезпечення, зокрема офісні, мультимедійні, графічні, навчальні системи тощо; інформаційні системи підприємств; системи керування базами даних; інтелектуальні системи; бази даних;

володіти: сучасними технологіями розробки системного та прикладного програмного забезпечення; технологіями побудови та адміністрування комп'ютерних мереж; технологіями розробки та управління базами даних, методами тестування програмного забезпечення;

працювати: молодшим науковим співробітником в наукових установах відповідно профілю, асистентом у вищих навчальних закладах, системним адміністратором, техніком-програмістом, фахівцем з інформаційних технологій, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, системним аналітиком, адміністратором баз даних в ІТ-сфері, виробничо-обслуговуючих структурах, промислових підприємствах, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 3.7/5 rating (6 votes)
  • Зміни внесені: 01 вересня 2021