Лісове господарство

Код

205

Освітні програми

  • Лісове господарство

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Програмні результати навчання

-         Аргументувати та захищати розроблені проектні та науково-технічні рішення, вести аргументовану професійну та наукову дискусію

-         Вміти спілкуватися іноземною мовою в галузі лісового господарсатва

-         Здатність розробляти стратегію сталого розвитку для підприємств лісового господарства, а також виявляти основні можливості та загрози для їх розвитку

-         Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних, екологічних, економічних факторів; впроваджувати проектні рішення у виробництво, корегувати та модернізувати розробки та технології ведення лісового господарства на засадах екологічно збалансованого лісівництва

-         Визначати напрями модернізації технологічних і виробничих процесів та впроваджувати новітні інформаційні технології

-         Використовувати сучасні інформаційні системи та комп’ютерні технології для збору, оброблення та аналітичного узагальнення лісівничої інформації

-         Оцінювати стан ведення господарства із застосовуванням сучасних методів, якість лісогосподарської продукції, проводити сертифікацію підприємств галузі

-         Слідувати принципам законодавства в галузі ведення лісового господарства

-         Поєднувати сучасні методи для розроблення енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій на засадах наближеного до природи лісівництва, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих; застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів

-         Ініціювати та здійснювати організаційні та технічні заходи щодо забезпечення належних умов праці, дотримуватись техніки безпеки, профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань, організовувати та контролювати дотримання норм екологічної безпеки та охорони довкілля

-         Досліджувати процеси у лісових екосистемах з використанням сучасних засобів і технологій з обробкою та аналізом результатів

-         Оцінювати стан ведення господарства із застосовуванням сучасних методів та розробляти ефективні заходи підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях

-         Практикувати інформаційний та науковий пошук, критично осмислювати та інтерпретувати результати, робити висновки та формувати напрями дослідження з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду

-         Слідувати принципам широкомасштабного впровадження сучасних виробничих та інформаційних технологій, засобів комунікації, методів підвищення економічної ефективності лісогосподарського виробництва

-         Оцінювати стан ведення господарства на радіоактивно-забруднених територіях та розробляти рекомендації для ефективної експлуатації лісових ресурсів

-         Вміти налаштовувати систему спостереження за деревною та недеревною продукцією, Оцінювати стан лісових ресурсів та розробляти прогнози щодо стану лісових екосистем

-         Систематизація документообігу, підготовка технічної, проектної, технологічної та організаційно-управлінської документації, формування звітності, впровадження системи менеджменту якості на підприємстві

-         Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику

-         Підвищувати кваліфікацію колективу на основі сучасних наукових, технічних і технологічних досягнень в лісовій галузі

Практика/Стажування

Виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці з лісового господарства можуть працювати в компаніях, підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, у навчальних закладах, займати посади в проектних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019