Маркетинг

Код

075

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Маркетинг"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

Вивчаються соціально-гуманітарні, фундаментальні, загальноекономічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 • Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
 • Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
 • Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
 • Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
 • Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.
 • Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
 • Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
 • Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
 • Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
 • Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.
 • Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
 • Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
 • Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
 • Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
 • Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
 • Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.
 • Вміти застосовувати маркетинговий інструментарій у водогосподарській галузі.
 • Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсно-ефективних і екологічно-дружніх технологій в управлінні господарюючими суб’єктами в рамках концепції сталого розвитку та екологічного маркетингу.
 • Вміти застосовувати основні інструменти екологічного маркетингу відповідно до міжнародних стандартів системи якості та безпечності.
 • Вміти обґрунтовувати еколого-економічну доцільність переорієнтації виробництва і збуту на задоволення екологічно орієнтованих потреб і запитів споживачів.
 • Знати шляхи та методи створення і стимулювання попиту на екологічні товари.

Практика/Стажування

Навчальна практика за фахом, виробнича економічна практика, виробнича організаційно-управлінська практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть керувати відділом, підрозділом, персоналом; аналізувати маркетингове середовище, внутрішній потенціал підприємства, конкурентоспроможність підприємства, товарів; поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків; ризики провадження маркетингової діяльності; планувати стратегічну, поточну, інноваційну діяльність маркетингової служби підприємства; провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі; організовувати ефективне функціонування складових комплексу маркетингу; комерційні зв’язки зі стейкхолдерами; впровадження інноваційних підходів щодо маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучкої адаптації до змін маркетингового середовища; здійснювати консультування з питань маркетингу, логістики та управління бізнесом; прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу і логістики; контролювати ефективність реалізації конкурентної маркетингової стратегії і маркетингових політик.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: інтернет-маркетологом, SMM-менеджером, SEO-спеціалістом, керівником відділу маркетингу (реклами), директором фірми, трейд-маркетологом, керівником відділу реалізації та маркетингу, менеджером відділу маркетингових проєктів, промоушн-менеджером, бренд-менеджером, event- менеджером, PR-менеджером, фахівцем із методів розширення ринків збуту, керівником з логістики, консультантом з маркетингу на суб’єктах господарювання будь-якої сфери діяльності (промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво); у спеціалізованих структурах, що надають маркетингові послуги (рекламні агенції, рекламно-маркетингові компанії, event-компанії); у фінансово-кредитних установах (комерційні банки, кредитні спілки); в органах державного управління і місцевого самоврядування.

Доступ до подальшого навчання

Маркетинг
 • 4.6/5 rating (7 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023