Менеджмент

Код

073

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Менеджмент"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються соціально-гуманітарні, фундаментальні, загальноекономічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Формувати цілі та місію підприємства, розробляти стратегію і тактику їх здійснення; плани розвитку, впроваджувати відповідну систему моніторингу й контролю; використовувати сучасні технології менеджменту та управляти бізнес-процесами підприємств; прогнозувати, проектувати та моделювати оптимальну структуру організації та її підсистем; розробляти та впроваджувати бізнес-плани та комплекси заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності підприємства; розробляти інноваційно-інвестиційні політику щодо впровадження нових видів продукції або послуг та підвищення їх якості ; володіти сучасними підходами до моніторингу і впровадження нововведень в організації; знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї; розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); розробляти програми виробництва та реалізації нових видів продукції з метою подальшого їх просування на ринку та виявлення рівня відповідності запитам споживачів; ідентифікувати та оцінювати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій в управлінні організаціями, розподіляти відповідальність між усіма ланками управлінської системи; визначати оптимальну інфраструктуру для організації діяльності підприємства; визначати потребу підприємств у ресурсному забезпеченні та організовувати їх оптимальне поєднання та взаємодію; розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень, оцінювати їх ефективність та документально оформляти управлінське рішення; застосовувати навики використання стандартних методик і інформаційних систем, аналізування і розрахунку економічних показників діяльності організації, підрозділів; оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проводити моніторинг основних конкурентів організації; демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів; використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці для формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; аналізувати операційну та інвестиційну діяльність організації для підготовки управлінських рішень; аналізувати виробничі програми та контролювати їх виконання.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять навчальну практику з фаху, тренінг з фаху в Бізнес-центрі НУВГП та виробничу практику на підприємствах різних форм власності , в державних установах.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в магістратурі.

Професійні профілі випускників

Фахівці займаються реалізацією всіх загальних функцій управління шляхом прийняття комплексних ефективних управлінських рішень , плануванням та узгодженням потреби у різних видах ресурсів підприємства; здійсненням системного аналізу макро і мікросередовища організацій; здійсненням аналізу операційної та інвестиційної діяльності організації; формуванням та розвитком організаційної культури підприємства ; здійсненням консультаційної діяльності; використовують сучасні технології менеджменту та управління бізнес-процесами підприємств для вирішення завдань управління підприємствами; управляють матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами, контролюють та оцінюють результати фінансово-економічної діяльності підприємства ; розробляють заходи із забезпечення необхідної якості надання послуг , використовуючи міжнародні стандарти ; організовують і контролюють виконання виробничої програми; здійснюють управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства; формують програми соціального розвитку організації , забезпечують стимулювання (мотивації) персоналу; оперативно регулюють та контролюють діяльність організації, обґрунтовуючи ефективність використання ресурсів та шляхи їх економії; розробляють стратегічні напрями розвитку організації та забезпечують її конкурентоспроможність.

Випускник зможе працювати на посадах: - керівника економічних та адміністративних підрозділів; керівника підрозділів кадрів і трудових відносин; керівника підрозділів матеріально-технічного постачання, маркетингу підрозділів комерційного або побутового обслуговування та інш.; - менеджера з питань комерційної діяльності, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності; - фахівця з управління проектами, фахівця з ефективності підприємництва, аналітика з дослідження ринку, консультанта з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 13 січня 2022