Менеджмент

Код

073

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Менеджмент"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Вивчаються соціально-гуманітарні, фундаментальні, загальноекономічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 • Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • Виявляти навички організаційного проектування.
 • Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
 • Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
 • Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
 • Демонструвати навички приймати та обґрунтовувати управлінські рішення для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку суб’єктів господарювання з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних наслідків.
 • Демонструвати навички управління діяльністю бізнес-структур, в тому числі в мережі Інтернет, використовуючи інновації та сучасні інформаційні технології.
 • Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

Практика/Стажування

Під час навчання студенти проходять навчально-тренінгову практику, виробничо-проектну практику в Навчально-тренінговій лабораторії (Бізнес-симуляторі) Західного Бізнес-центру НУВГП та на підприємствах різних форм власності.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі або робота за фахом у поєднанні з навчанням в магістратурі.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть керувати організацією, відділом, підрозділом, персоналом; займаються реалізацією всіх загальних функцій менеджменту шляхом прийняття комплексних ефективних управлінських рішень; здійсненням системного аналізу макро і мікросередовища організацій; здійсненням аналізу операційної та інноваційної діяльності організації; формуванням та розвитком організаційної культури підприємства; використовують сучасні технології менеджменту та управління бізнес-процесами підприємств для вирішення завдань управління підприємствами; управляють матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами; здійснюють планування стратегічної, тактичної та поточної діяльності організацій різних форм власності; оцінюють результати діяльності для забезпечення ефективної роботи підприємства; формують програми соціального розвитку організації; забезпечують стимулювання (мотивацію) персоналу; займаються впровадженням інноваційних підходів щодо діяльності організації, гнучкої адаптації її до змін зовнішнього середовища; здійснюють консультування з питань менеджменту, логістики та управління бізнесом; обґрунтовують ефективність використання ресурсів та шляхи їх економії; розробляють стратегічні напрями розвитку організації та забезпечують її конкурентоспроможність.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: керівником організації, комерційним директором, директором з розвитку бізнесу, керівником економічних та адміністративних підрозділів; бренд-менеджером, трейд-менеджером, менеджером проєктів і програм, SMM-менеджером, менеджером з продажу, контент-менеджером, адміністратором, регіональним менеджером (директором), менеджером з логістики, консультантом з організаційного розвитку, менеджером з питань комерційної діяльності, менеджером з маркетингу, HR-менеджером (менеджером з персоналу), менеджером з постачання, менеджером з реклами, PR-менеджером, менеджером із зовнішньоекономічної діяльності; аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління бізнесом.

 • 5.0/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023