Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)

Код

073

Освітні програми

 • Менеджмент природоохоронної діяльності

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

ідентифікувати та пояснити термінологію з менеджменту природоохоронної діяльності; описати, інтерпретувати та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази, державні механізми і сучасні технології управління природними ресурсами; володіти методами здійснення контролю на всіх ієрархічних рівнях; вміти застосовувати основні принципи і форми організації природоохоронної діяльності у різних організаціях; використовувати методологію наукових досліджень в галузі; знати і розуміти стандарти та закони у галузі; використовувати інформаційне забезпечення для управління природоохоронною діяльністю; вміти мотивувати та організовувати ведення природоохоронної діяльності щодо об’єктів економічної діяльності які направленні на дотримання чинного законодавства в галузі охорони і раціонального використання природо-ресурсного потенціалу; вміти проводити соціо-еколого-економічне обґрунтування доцільності проектів та програм реалізації проектів у галузі природокористування та природоохоронної діяльності; реалізовувати екологічну політику; використовувати системи еколого-економічного інструментарію та законодавчо-нормативних документів з метою формування екологічно безпечного навколишнього природного середовища; проводити системні дослідження аспектів екологічної безпеки та практичних навичок ефективного управління екологічними проектами протягом фаз життєвого циклу або програми.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази: приймають оптимальні рішення з  управління природними ресурсами; проектують та впроваджують природоохоронні заходи; розробляють екологічні програми і проекти; здійснюють еколого-економічне обґрунтування практичних рішень з використання природних ресурсів; розробляють рекомендації щодо оптимізації використання природних ресурсів; організовують роботи з реалізації екологічних та соціальних проектів; розробляють екологічні стратегії; проводять системний аналіз інформації про стан і тенденції змін навколишнього природного середовища; планують, розробляють системи екологічного менеджменту на підприємствах; аналізують та впроваджують «зелені» технології та проекти; контролюють дотримання суб’єктами господарювання  природоохоронного законодавства; оцінюють екологічні ризики; проводять оцінку результативності інноваційних екологічних проектів, використовуючи нові методики розрахунку й обґрунтування соціально-економічних показників; проводять оцінку еколого-економічних проблем природокористування у різних галузях; координують громадські слухання та консультації з питань сталого розвитку та тенденцій змін природного навколишнього середовища; проводять планування потреби у ресурсах для забезпечення природоохоронної діяльності; організовують  природоохоронну діяльність.

Основні напрями професійної діяльності – управлінська, організаційна, мотиваційна, контрольна, маркетингова, екологічна, водогосподарська, зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, технологічна, дослідницька, координаційно-інтеграційна, освітня.

Випускник зможе працювати:

 • на середньому рівні управління природоохоронною діяльністю у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, в закладах освіти й науково-дослідних установах;
 • менеджер з використання водних ресурсів та природокористування; 
 • менеджер з питань регіонального розвитку (менеджер екологічних проектів);
 • менеджер з адміністративної діяльності;
 • менеджер систем якості, систем екологічного менеджменту;
 • менеджер екологічних систем;
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • керівниками (підприємцями).
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 травня 2019