Менеджмент (Управління проєктами)

Код

073

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Управління проєктами

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані навчальні дисципліни.

Програмні результати навчання

 • Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.
 • Уміти виявляти управляти змістом проєкту на основі застосування каскадних (Waterfall) та гнучких (Agile) підходів до управління проєктами.
 • Уміти планувати та управляти термінами управління проєктами застосовуючи каскадні (Waterfall) та гнучкі (Agile) підходи із застосуванням спеціальних інформаційних систем.
 • Уміти планувати ресурси, закупівлі та бюджет проєкту та управляти ними з урахуванням систем управління ризиками та змінами.
 • Уміти управляти ризиками та змінами проєкту.
 • Уміти розробляти корпоративні системи управління проєктами та управляти ними.
 • Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення шляхом реалізації проєктів.
 • Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
 • Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
 • Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

Практика/Стажування

Під час навчання – виробничо-тренінгова практика (практика на підприємстві; реалізація реального проєкту; тренінгова підготовка; тренінг з фаху в Західному бізнес-центрі НУВГП). Перед виконанням кваліфікаційної роботи – переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю на основі застосування сучасних методологій проєктного менеджменту:

 • обґрунтовують бізнес-цілі проєктів, складають бізнес-плани та проводять експертизу проєктів;
 • застосовують сучасні інформаційні системи та хмарні технології для управління портфелями, програмами і проєктами;
 • запроваджують проєктно-орієнтоване та проєктно-кероване управління в організаціях;
 • керують процесами ініціювання проєктів;
 • складають плани управління проєктами;
 • проводять діагностику бізнес-процесів організацій при запровадженні корпоративних систем управління проєктами;
 • планують зміст, терміни, бюджет, ризики та інші складові управління проєктом;
 • контролюють процеси реалізації та завершення проєктів;
 • готують розпорядчу та звітну документацію в проєктах;
 • організовують процеси здійснення закупівель в проєктах;
 • здійснюють управління ресурсами в проєктах;
 • формують проєктні команди та управляють ними;
 • проводять перемовини із замовниками, спонсорами та іншими зацікавленими сторонами проєктів.

Випускник зможе працювати: керівником проєктів і програми, а також займати посади директора програми, директора проєкту, сертифікованого менеджера проєкту, професійного менеджера проєкту, практикуючого менеджера проєкту в організаціях різних видів економічної діяльності та розмірів.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 24 вересня 2023