Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Код

292

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Міжнародний бізнес"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або освітніх ступенів "Молодший бакалавр" та "Фаховий молодший бакалавр": 2 ріки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти не передбачено.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються аналізом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища у міжнародних економічних відносинах, розробляють стратегії розвитку для транснаціональних корпорацій, фірм, підприємств, бізнес-структур всіх сфер економіки України та зарубіжних країн, здійснюють валютно-фінансові розрахунки та обґрунтовують інноваційно-інвестиційні проекти, проводять кон’юнктурні дослідження зарубіжних ринків, організовують, контролюють та координують виконання міжнародних контрактів з експорно-імпорних операцій, здійснюють організацію та управління логістичними потоками у зовнішньоекономічній діяльності, розвивають дипломатичні стосунки та визначають причини і наслідки міжнародної міграції робочої сили.

Програмні результати навчання

Випускник зможе:

 • вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.
 • використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
 • систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.
 • розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.
 • розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.
 • ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку.
 • розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
 • визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.
 • демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.
 • визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України.
 • досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.
 • відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних відносин.
 • розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами.
 • застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
 • усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні.
 • обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.
 • виявляти вразливості в організаційній та операційній діяльності суб’єктів господарювання, а також перевіряти законність ведення бізнесу та його комерційної привабливості в системі міжнародних відносин

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, економічна, організаційно-управлінська).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань;фахівець з ефективності підприємництва
 • Економіст з міжнародної торгівлі; економічний радник; консультант (оглядач) з економічних питань
 • Фахівець інфокомунікацій
 • Агент (представник) комерційний, торговельний
 • Інспектор торговельний, організатор з постачання,
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Фахівець із організації інформаційної безпеки
 • Інспектор з експорту
 • Адміністратор зовнішньоекономічних питань; організатор із збуту.
 • Керівник відділу із міжнародної економічної діяльності в контролюючих і правоохоронних органах
 • Керівник міжнародних грантів, проектів і програм,
 • Співробітник міжнародних економічних та фінансових організацій, а також їх філіалів (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та інших),
 • Консультант та/або помічник високих посадових осіб уряду та Верховної Ради України.

Доступ до подальшого навчання

Міжнародні економічні відносини
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023