Міжнародні економічні відносини

Код

292

Освітні програми

 • Міжнародні економічні відносини

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти передбачено за «Порядком визнання результатів при неформальній освіті» https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 • Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами;

 • креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій;

 • систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин;

 • приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог;

 • оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів;

 • аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали;

 • досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин;

 • розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження;

 • здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках;

 • розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну;

 • розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин;

 • визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів;

 • ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків;

 • презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах;

 • розуміти специфіку міжнародних природоохоронних проєктів, та мати навички підготовки проєктних заявок та особливостей їх імплементації в сфері екологічної безпеки на міжнародному рівні;

 • розуміти принципи сталого розвитку й вміння адаптувати їх до стратегій держав у формуванні засад внутрішньої та зовнішньої політики з урахуванням ризиків і загроз кліматичних змін, водного стресу, ресурсних конфліктів.

Практика/Стажування

Виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі міжнародних економічних відносин, здатні застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку теорій, методів та практики організації міжнародної діяльності.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

 • Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування
 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
 • Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники
 • Викладачі університетів та закладів вищої освіти
 • Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
 • Експерт з зовнішньоекономічних питань
 • Професіонали державної служби та місцевого самоврядування
 • Професіонали в галузі економіки
 • Наукові співробітники (економіка)
 • Економісти
 • Помічники керівників
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 30 жовтня 2022