Назва галузі

Освіта / педагогіка

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Код

011

Освітні програми

  • Педагогіка вищої школи

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

Соціально-особистісні компетенції:

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки щодо інших людей і щодо природи (принципи біоетики);

- знання норм здорового способу життя та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя;

- розуміння необхідності навчання та власного розвитку впродовж усього життя;

- розуміння необхідності конструктивного ставлення до критики та самокритики, оцінювання та презентації власного досвіду та досягнень;

- знання та розуміння законів, закономірностей, методів та підходів творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері;

- знання та розуміння законів і методів міжособистісних комунікацій, норм толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності;

- розуміння необхідності бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері;

- знання правових норм і законів суспільства та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя.

Загальнонаукові компетенції:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для здатності використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

Інструментальні компетенції:

- знання та розуміння правил письмової й усної іноземної мови (мов);

- знання методів і правил роботи з комп'ютером та роботи в Інтернеті;

- знання законів, методів і правил управління інформацією та роботи з документами;

- знання законів, методів і методик проведення наукових і прикладних досліджень;

- здатність до реалізації стандартних програм, спрямованих на попередження відхилень в соціальному й особистісному статусі і розвитку, а також професійних ризиків;

- здатність до відбору і застосування діагностичних методик, адекватним цілям ситуації і контингенту респондентів;

- здатність здійснювати опис структури діяльності професіонала у форматі певної сфери;

- здійснення процедур надання індивіду, групі, організації психологічної допомоги з використанням сучасних методів і технологій;

- здатність виявляти специфіку психічного функціонування людини з врахуванням особливостей вікових етапів та індивідуального розвитку;

- психологічна діагностика рівня розвитку пізнавальної та мотиваційно-вольової сфери, функціональних станів, особистісних якостей із метою гармонізації психічного функціонування людини;

- прогнозування змін і динаміки рівня розвитку і функціонування пізнавальної і мотиваційно-вольової сфери, самосвідомості, особистісних якостей і акцентуацій;

- здатність до організаційно-управлінської діяльності;

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для особистісного зростання фахівця.

Спеціалізовано-професійні:

- здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в науково-педагогічній діяльності;

- здатність володіти базовим інструментарієм практичної роботи;

- здатність аналізувати закономірності поведінки суб’єкта;

- здатність до наукової самоорганізації професійної діяльності;

- здатність оцінювати ефективність проведених заходів;

- здатність конструктивного відношення до власної професійної діяльності;

- здатність володіння методами самокорекції, самоаналізу, бажання особистісного і професійного зростання, вдосконалення;

- здатність аналізувати й узагальнювати інформацію, робити відповідні висновки і формулювати рекомендації;

- здатність враховувати основні методологічні проблеми у діагностичній та корекційній роботі;

- здатність здійснювати психокорекцію своєї особистості;

- здатність здійснювати моніторинг пізнавальних і спеціальних здібностей і можливостей учнів і студентів;

- здатність забезпечувати умови для саморозвитку, самовираження та самореалізації учнів;

- здатність створювати структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та індивідуальні навчальні плани студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- здатність створювати шкали оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- здатність планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;

- здатність аналізувати освітнє середовище та освітній процес з позиції сучасних досягнень у педагогіці;

- проектувати програми корекції та формування освітнього середовища, використовувати різноманітні засоби та методи впливу на суб'єктів освітнього процесу;

- здатність застосовувати теоретичні знання й навички для оволодіння діагностико-корекційними методами;

- здатність добирати адекватні досліджуваному феномену науково-педагогічні методи;

- здатність визначати детермінанти особистісної проблематики учасників на плинному матеріалі;

- здатність проводити самоаналіз власної професійної діяльності; моделювати ситуації й апробувати нові форми поведінки;

- здатність досліджувати усталені особистісні характеристики індивіда, які впливають на його професійну й особистісну сферу за допомогою різних методів діагностики.

Практика/Стажування

Асистентська практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

2310.2 «Асистент», 2310.2 «Викладач вищого навчального закладу», і може займати первинні посади: викладач-стажист; асистент за умов наявності досвіду виробничої або науково-педагогічної діяльності не менше 2-х років із спрямування наукових досліджень та підготовки кадрів в структурному підрозділі навчального закладу.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 19 листопада 2019