Назва галузі

Освіта/педагогіка

Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

Код

011

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна, заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

за умови здобуття неповної вищої освіти зарахування 60-120 кредитів, за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішне складання комплексного екзамену та захист бакалаврської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 1. Інтегральна компетентність:
 • здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері наук про освіту, що передбачає застосування теорій та методів педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 1. Загальнонаукові компетенції:
 • здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи
 • здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей
 • здатність до вирішення складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
 • здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності
 • здатність до зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
 • здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності
 • здатність до управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
 • здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
  здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
 1. Фахові компетенції:
 • Здатність до планування і реалізації соціально- виховних заходів.
 • Здатність до організації виховної роботи в позашкільних закладах освіти.
 • Здатність організовувати діяльність з дітьми та молоддю в територіальних та інших громадах.
 • Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.
 • Здатність аналізувати та узагальнювати досвід соціально-правового захисту особистості, використовувати положення нормативних документів у сфері захисту прав дітей та їх сімей.
 • Здатність оцінювання якості соціальних та освітніх послуг.
 • Здатність до організації та управління процесами в соціально-виховної роботи.
 • Володіння методиками моніторингу якості соціально-виховних заходів.
 • Здатність здійснювати моніторингу якості виховання та позашкільної роботи.
 • Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.
 •  Здатність до соціально-виховної роботи у виправно-трудових закладах.
 • Здатність навчатися у процесі професійної діяльності, підвищувати професійну компетентність.
 • Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.
 • Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності.
 • Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.
 • Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.
 • Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.
 • Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.
 • Здатність оцінювати результати та якість позашкільної виховної роботи.
 • Здатність добирати технології соціально- виховної роботи відповідно до мети, середовища.

Програмні результати навчання

 • Вільно спілкуватися усно і письмово державноюмовою з професійних питань.
 • Ідентифікувати, формулювати і вирішувати завдання у сфері соціально-виховної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.
 • Знати закони і постанови на місцевому, регіональному і державному рівнях, що впливають на соціально-виховну роботу.
 • Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення фахових завдань.
 • Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.
 • Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.
 • Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.
 • Діяти самостійно та автономно в процесі професійної роботи.
 • Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
 • Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.
 • Демонструвати здатність до адаптації в нових ситуаціях та прийнятті рішень.
 • Визначати зміст співпраці з організаціями- партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.
 • Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.
 • Здійснювати посередництво між об’єктами та суб’єктами соціально-виховної діяльності, передбачати співпрацю у мультидисциплінарній команді.
 • Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.
 • Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.
 • Демонструвати професійну компетентність; передбачати і здійснювати професійний саморозвиток , самопізнання, самовизначення, самоорганізацію.
 • Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.
 • Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин.
 • Застосовувати нормативно-правову базу в захисті прав та свобод різних категорій дітей та молоді.
 • Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.
 • Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
 • Планувати виховну роботу, ставити конкретні виховні цілі спрямовані на розвиток особистості, прогнозувати виховний результат.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми та етнокультурних особливостей соціально-виховної діяльності

Практика/Стажування

навчальна, педагогічна, переддипломна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в магістратурі або робота за фахом у поєднанні з магістратурою

Професійні профілі випускників

Бакалавр освітніх, педагогічних наук, (2359.2 педагог-організатор соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю) здійснює професійну діяльність у соціально-виховній галузі. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана зі сферою освіти, діяльністю освітніх закладів і аналізом соціальної ситуації, здійснення соціально значущих дій і соціально-педагогічних та виховних технологій.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023