Назва галузі

Природничі науки

Науки про Землю (Геологія)

Код

103

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Геологія"

Тривалість програми

Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна; 4 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за неспорідненою спеціальністю: 2 роки 10 місяців - денна; 3 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спорідненою спеціальністю: 1 рік 10 місяців - денна; заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної бакалаврської роботи

Загальний профіль програми

Упродовж першого року вивчаються навчальні дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю.

Програмні результати навчання

РН1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю.
РН2. Використовувати усно і письмово професійну українську мову.
РН3. Спілкуватися іноземною мовою за фахом.
РН4. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю.
РН5. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження.
РН6. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер.

РН7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер.
РН8. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів.
РН9. Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу.
РН10. Аналізувати склад і будову ділянок земної кори різних просторово-часових масштабах.
РН11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних геологічних досліджень.
РН12. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації.
РН13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.
РН14. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі наук про Землю.
РН15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (дві навчальних та дві виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю здатні працювати: техніком-геологом, техніком-гідрогеологом, техніком-геофізиком, техніком-лаборантом (хімічні та фізичні дослідження) в галузях геологорозвідки на підприємствах Державної служби геології та надр України; Державної агенції водних ресурсів України; Держкомзему України; на гірничодобувних підприємствах; у проектних і вишукувальних організаціях; в геологічних сервісних компаніях, малих підприємствах та науково-дослідних інститутах, підприємствах сфери охорони навколишнього середовища; в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 червня 2023