Облік і оподаткування

Код

071

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Облік і оподаткування"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ЕСТS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти – визначені Положенням про неформальну та інформальну освіту в НУВГП

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений атестаційний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю.

Загальний профіль програми

Протягом навчання вивчаються дисципліни загальної та фахової підготовки. Обов’язкові компоненти загальної підготовки складають 103 кредити (42,9%) та професійної підготовки 75,5 кредитів (31,4%). Вибіркові компоненти становлять 60 кредитів (25%).

 

Програмні результати навчання

 1. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації
 2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково- аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 4. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 5. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
 6. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.
 7. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
 8. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.
 9. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
 10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
 11. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

Практика/Стажування

Практична підготовка включає: навчальний практикум з оподаткування та практичний тренінг з облікової політики; навчальну практику з організації первинного обліку, облікову та аналітичну практики, практику з ІТ в обліку і оподаткуванні.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Програма національних обмінів «Плацкарт», на підставі договорів НУВГП з партнерами України та за її межами.

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 "Облік і оподаткування":

 • Головний бухгалтер
 • Бухгалтер
 • Бухгалтер-ревізор
 • Бухгалтер-експерт
 • Консультант з податків і зборів
 • Податковий інспектор-ревізор
 • Інспектор із інвентаризації
 • Інспектор-ревізор
 • Агент податковий
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 • Асистент бухгалтера-експерта
 • Касир-експерт

Доступ до подальшого навчання

Облік і оподаткування
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023