Облік і оподаткування

Код

071

Освітні програми

 • Облік і оподаткування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Очна денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Захист магістерської роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються дисципліни за циклами:

- загальної підготовки (13 % загального обсягу або 6 кредитів ЕСТS );
- професійної підготовки (87% загального обсягу або 78 кредитів ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

За спеціальними (фаховими) компетентностями:

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські    функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.
 • Здатність організовувати бухгалтерський облік та систему податкового планування, формувати фінансову звітність, здійснювати аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів природокористування.

Практика/Стажування

Практика відповідно до навчального плану (виробнича і переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 "Облік і оподаткування": керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, головний бухгалтер, начальник контрольно-ревізійного відділу, науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), аудитор, бухгалтер, консультант з податків і зборів , державний аудитор, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, економічний радник.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 11 жовтня 2022