Облік і оподаткування

Код

071

Освітні програми

 • Облік і оподаткування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Захист магістерської роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються дисципліни за циклами:

- загальної підготовки (13 % загального обсягу або 6 кредитів ЕСТS );
- професійної підготовки (87% загального обсягу або 78 кредитів ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово для здійснення професійних обов’язків, підвищення свого фахового та особистісного рівня
 • Здатність застосовувати знання основних положень філософії людиноцентризму, компетентнісного підходу, враховувати вікові, соціально-педагогічні та психологічні особливості здобувачів освіти у процесі професійної підготовки
 • Здатність до моделювання та проведення навчального заняття із доцільним добором змісту освіти, методів, організаційних форм, дидактичних засобів, технологій навчання
 • Здатність до розвитку педагогічної майстерності, взаємодії та спілкування

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі чинного податкового законодавства
 • Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень
 • Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
 • Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.
 • Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
 • Формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття економічних рішень.
 • Вміння складати консолідовану фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації
 • Здатність застосувати сучасні інформаційні технології для підвищення продуктивності власної діяльності та збільшення ефективності ділових комунікацій в командній роботі
 • Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.
 • Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання

Практика/Стажування

Практика відповідно до навчального плану (виробнича і переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 "Облік і оподаткування":

 • Керівник фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів (головний бухгалтер, головний ревізор, начальник контрольно-ревізійного відділу)
 • Керівник групи обліку
 • Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку
 • Головний державний податковий інспектор
 • Аудитор
 • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з податків і зборів
 • Економічний радник
 • Консультант з економічних питань
 • Оглядач з економічних питань
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 04 липня 2021