Підприємництво та торгівля

Код

076

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни

Програмні результати навчання

- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами;
- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
- показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей.
- проявляти ініціативу та підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати;
- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
- знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
- використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
- застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
- оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів;
- знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці;
- вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних, біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів;
- використовувати знання основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності;
- застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм;
- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича з товарознавства, виробнича практика – аналітична)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо), в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою. Випускники можуть працювати на посадах: керівника структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; керівника фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств; директора малого підприємства (за видами економічної діяльності); посадової особи громадської організації із захисту прав споживачів; керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів у підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих підрозділів у складському (логістичному) господарстві; керівника виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні; інспектора із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів; технічного та торговельного представника; аналітика з інвестицій; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування; фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із біржових операцій; торгівельного брокера; менеджера з питань комерційної діяльності та управління, менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі, консультанта з ефективності підприємництва, консультанта з економічних питань, економічного радника, економіста з планування, аналітика із дослідження товарного ринку, фахівця із методів розширення ринків збуту.

  • 4.0/5 rating (5 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023