Підприємництво та торгівля (Економіка підприємства)

Код

076

Освітні програми

  • Економіка підприємства

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської дипломної роботи.

Загальний профіль програми

Здатність осмислення та системного аналізу здобутків вітчизняних та зарубіжних дослідників для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Програмні результати навчання

  • здатність аналізувати і моделювати стан та розвиток суб’єкта господарювання;
  • здатність здійснювати управління торгівельно-посередницькою та комерційною діяльністю, а також процесами збору, аналізу та поширення інформації стосовно діяльності підприємства;
  • здатність до мобілізації наявного капіталу, або пошуку нових матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів з метою їх найефективнішого використання за сучасних інноваційних технологій;
  • вміння розробляти аналітичні звіти про сучасний стан та розвиток суб’єктів господарювання;
  • здатність виконувати дії спрямовані на розв’язання складних практичних завдань і проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності із застосуванням інноваційних підходів;
  • здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися морального і фізичного вдосконалення своєї особистості; володіння культурою спілкування державною та однією з іноземних мов.

Практика/Стажування

Дві практики відповідно до навчального плану (виробнича та переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання у навчальних закладах інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо), в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2023