Назва галузі

Право

Право

Код

081

Освітні програми

  • Право

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за результатами Єдиного фахового вступного випробування

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

З У НУВГП затверджено Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності (http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/,https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist). Питання визнання РН, отриманих в інших ЗВО, регулюється для всіх здобувачів НУВГП, в т.ч. іноземних, також і «Положенням про організацію освітнього процесу в НУВГП» (http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4088), «Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування» (http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4398). Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здійснюється відповідно до «Положення про неформальну та інформальну освіту в НУВГП» (http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660). Визнання іноземних документів про освіту відбуваєтьсяу порядку, зазначеному в наказі МОН України від 05.05.2015 р. за № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» (http://surl.li/ablmk) та наказі МОН України від 10.03.2009 р. за № 220 «Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки» (http://surl.li/ablmm).

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішне складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Загальний профіль програми

Професійні акценти програми направлені на:

  • вивчення та розуміння актуальних проблем різних галузей права і процесу;
  • вивчення та практичну реалізацію механізму захисту прав людини та громадянина;
  • розуміння та імплементацію норм міжнародного права в українське законодавство шляхом виконання різних видів наукових робіт (статей, тез, курсових робіт тощо);
  • вміння використовувати в здійсненні професійної діяльності сучасні інформаційні технології;
  • формування індивідуальної траєкторії шляхом обрання освітніх компонент;
  • розвиток комунікативних здібностей.

Програмні результати навчання

РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

РН2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

РН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

РН5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.

РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.

РН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.

РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

РН18. Досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні;

РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час безпосереднього забезпечення правового регулювання конкретних видів суспільних відносин, а також використовувати комп’ютерні технології у цивільному, кримінальному, господарському та адміністративному судочинствах

Практика/Стажування

Виробнича практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Право продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть займати такі посади: головний фахівець (пенітенціарна система), головний юрисконсульт, начальник юридичного відділу, спеціаліст-юрисконсульт, адвокат, прокурор, прокурор-криміналіст, юрист, суддя, дізнавач, експерт (органи внутрішніх справ), інспектор, оперуповноважений, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, старший слідчий в особливо важливих справах, слідчий (органи внутрішніх справ), спеціаліст-криміналіст, інспектор (пенітенціарна система), старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система), старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система), інспектор праці (правовий), нотаріус, нотаріус державний, радник, слідчий, слідчий в особливо важливих справах, фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту, юрисконсульт.

  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 24 вересня 2021