Назва галузі

Цивільна безпека

Правоохоронна діяльність

Код

262

Освітні програми

  • Правоохоронна діяльність

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси (у 1 семестрі – цикл загальної підготовки,  у 2 та 3 семестрах цикли професійної підготовки та вибіркові дисципліни)).

Програмні результати навчання

- Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності; 
- Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків;
- Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення;
- Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності;
- Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності;
- Здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності;
- Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання;
- Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними навичок педагогічної майстерності;
- Здатність ефективно здійснювати правове виховання;
- Спроможність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань;
- Уміння оптимізувати методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку;
- Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних (наукових) завдань;
- Спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності;
- Уміння обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об’єкту і цілям контролю.

Практика/Стажування

Педагогічна, виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю наділені здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування операцій, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 16 січня 2023