Прикладна математика

Код

113

Освітні програми

  • Прикладна математика

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здатність співпрацювати з фахівцями з інших галузей з метою постановки задач і створення відповідних математичних та комп’ютерних моделей у відповідній галузі, здатність окреслити поле застосування запропонованих математичних моделей та методів розв’язання поставлених задач;

- здатність розробляти та застосувати нові математичні моделі, в тому числі з використанням теорії ризиків, методи математичного і комп’ютерного моделювання, методи чисельного аналізу, в тому числі для обернених задач ідентифікації, проекційно-сіткові та безсіткові методи наближеного розв’язання побудованих математичних та комп’ютерних моделей;

- здатність запропонувати ефективний алгоритм розв’язання математичних задач та зробити оцінку його часової складності, створити ефективний програмний код для комп’ютерної реалізації запропонованого алгоритму;

- здатність до розробки систем штучного інтелекту та систем розпізнавання образів, оволодіння технологіями розробки комп’ютерних ігор із застосуванням прикладних математичних методів та моделей;

- здатність створювати програмне забезпечення для роботи з великими об’ємами даних на основі математично обґрунтованих алгоритмів, методів та моделей;

- здатність оволодіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання комп’ютерних імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам, здатність формулювати висновки та рекомендації, що випливають з проведеного математичного і комп’ютерного моделювання та обрахунків;

- здатність до проведення лекційних, лабораторних та практичних занять з математичних та ІТ-дисциплін у вищих навчальних закладах, вміння розробляти навчально-методичне забезпечення, знання про сучасні методики у системах вищої та середньої шкіл, в тому числі з урахуванням здобутків систем освіти провідних країн світу;

- здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською та англійською мовами.

Практика/Стажування

Педагогічна та науково-дослідна практики

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

розробляти математичні та комп’ютерні моделі складних систем (природних, економічних, соціальних тощо), алгоритми та програмні комплекси для відшукання розв’язків математичних і комп’ютерних моделей з метою прогнозування поведінки систем в часі, в тому числі з оцінкою ризиків; сценарії комп’ютерних ігор та їх програмну реалізацію; робочі програми, лекції, лабораторні роботи та профілі навчальних дисциплін вищої школи України; бути здатним до спілкування з фахівцями з інших галузей, спілкуватися англійською мовою у своїй професійній діяльності;

налагоджувати: прикладне програмне забезпечення; системи керування базами даних, інтелектуальні системи, бази знань;

працювати: молодшим науковим співробітником (галузі 11 Математика та статистика, 12 Інформаційні технології), асистентом у вищих навчальних закладах; інженером-програмістом, техніком-програмістом, фахівцем з інформаційних технологій, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, системним адміністратором, адміністратором баз даних та комп’ютерних мереж, системним аналітиком.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 07 лютого 2022