Публічне управління та адміністрування

Код

281

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Публічне управління та адміністрування"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2,5 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Випускова кафедра: кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Програмні результати навчання

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування;
– вміти застосовувати акти законодавства в процесі реалізації службових відносин з метою виконання службових обов’язків з урахуванням змісту службових відносин в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також застосовувати доктрину верховенства права в діяльності органів публічної влади, виходячи з розуміння її сутності в країнах ЄС;
– володіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань у різних сферах публічного управління та адміністрування;
– вміти застосовувати інструменти демократичного врядування у сферах: державного і регіонального управління, соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, конституційно-правових засад урядування, технологій управління людськими ресурсами, європейської співпраці;
– здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, методики формування регіональних бюджетів, оперативного управління, координації, звітності, контролю;
– вміти використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;
– консультувати та надавати роз’яснення і рекомендації фізичним і юридичним особам з питань функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізації, діяльності органів публічної влади тощо;
– вміти розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічної влади, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства;
– вміти вирішувати комплексні завдання, що стоять перед працівниками підрозділу та самостійно виконувати окремі завдання.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, економічна, організаційно-економічна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів; підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2021