Публічне управління та адміністрування

Код

281

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Публічне управління та адміністрування"

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або освітніх ступенів "Молодший бакалавр" та "Фаховий молодший бакалавр": 2 ріки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни. Вивчення обов’язкових дисциплін (цикл загальної та фахової підготовки) (180 кредитів) та дисциплін за вибором студента (60 кредитів).

Програмні результати навчання

 • Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 • Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
 • Вміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
 • Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 • Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Знати та застосовувати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Вміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
 • Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 • Розуміти основи електронного урядування.
 • Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 • Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 • Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 • Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 • Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 • Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 • Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 • Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та адмініструванні.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних, екологічних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
 • Знати особливості реалізації управлінських функцій, використовувати системні знання про механізми, методи та інструменти публічного управління в різних сферах.
 • Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ публічної служби, основ та концепції розвитку «смарт-сіті».
 • Доводити необхідність вирішення актуальних питань щодо організації і діяльності органів публічної (державної та публічно-самоврядної) влади, взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, здійснення правоохоронної та правозахисної діяльності, з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних інтересів.

Практика/Стажування

Практична підготовка включає: виробничу практику, тренінг з проектних розробок в публічному управлінні, переддипломну практику

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка фахівців для публічного управління, здатних розробляти, аналізувати та реалізовувати публічну політику, ефективно та результативно виконувати управлінські функції та завдання в різних сферах публічного управління, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою становлення соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку.

Випускник зможе працювати на посадах:

 • на посадах спеціалістів державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади;
 • на посадах спеціалістів в органах місцевого самоврядування;
 • на посадах фахівців в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;
 • на адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської діяльності: професіонали державної служби та місцевого самоврядування; спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування); спеціаліст з питань персоналу державної служби; консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування); помічник-консультант народного депутата України; радник (органи державної влади, місцевого самоврядування); інші посади.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 31 серпня 2023