Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

Код

281

Освітні програми

 • Державна служба

Тривалість програми

1 рік 4 місяці - денна форма навчання; 1 рік 4 місяці - заочна (заочно-дистанційна) форма навчання

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно складений атестаційний екзамен та успішний захист кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Випускова кафедра: кафедра публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Програмні результати навчання

 • Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій ухвалення управлінських рішень, управління ресурсами;
 • знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування;
 • знати та вміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування;
 • знати основні засади національної безпеки в межах своєї професійної компетенції;
 • знати та вміти визначати пріоритетні напрямки впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії;
 • використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю;
 • уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати, в тому числі й в складі робочої групи, наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур;
 • уміти визначати напрямки розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;
 • уміти критично осмислювати проблеми та розв'язувати складні завдання у сфері публічного управління та адміністрування;
 • у складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного підходу готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та адміністрування;
 • уміти оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення;
 • уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування;
 • вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов;
 • уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм;
 • уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування;
 • уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного управління та адміністрування;
 • уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності;
 • уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій.

Практика/Стажування

Переддипломна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для органів державної виконавчої влади, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів; підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління та адміністрування, організації діяльності органів державної виконавчої влади.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 лютого 2023