Технології захисту навколишнього середовища

Код

183

Освітні програми

  • Технології захисту навколишнього середовища

Тривалість програми

1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма); 1 рік 9 місяців (освітньо-наукова програма)

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (освітньо-професійна програма); 120 кредитів (освітньо-наукова програма)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

- застосовувати статистичний метод (дисперсійний, регресійний) при обробці експериментальних даних наукових досліджень в галузі охорони навколишнього середовища;
- використовувати комп'ютерні програми для обробки експериментальних даних;
- проводити SWOT-аналіз соціо-економіко- екологічного стану (підприємства, населених пунктів, районів, областей);
- розробляти стратегії сталого розвитку соціо-економіко-екологічних систем населених пунктів, міст, районів, областей;
-розробляти математичні моделі на основі експериментальних даних, які характеризують процеси, що протікають в екосистемах;
- прогнозувати стан екосистем у ближній і віддалений перспективі з використанням математичних моделей;
- розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 14004;
- встановлювати процедури та сприяти плануванню природоохоронних заходів протягом всього життєвого циклу продукції чи процесу;
- володіти принципами комплексного управління відходами та економічними аспектами утилізації ТПВ;
- володіти основами проектування полігонів ТПВ; - оцінювати вплив полігонів ТПВ на довкілля;
- знати основи промислового планування на різних рівнях управління;
- проводити екологічні дослідження з проблем територіально-просторового планування;
- освоїти принципи сталого розвитку в області просторового планування;
- усвідомлювати загрози хімічного забруднення довкілля (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери) та його впливу на розвиток культурних і цивілізаційних товариств;
- аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі за участю природних і техногенних хімічних речовин;
- здійснювати оцінку впливу промислових об'єктів на навколишнє середовище;
- розуміти нетехнічні аспекти і наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов'язану з цим відповідальність за прийняті рішення;
- здатність планувати і проводити наукові дослідження з проблем впливу промислових об'єктів на навколишнє середовище;
- знати способи утилізації і знезаражування промислових і небезпечних відходів;
- оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля;
- виявляти переваги і недоліки відомих систем, обладнання, установок, приладів вентиляції і кондиціювання повітря у будівлях;
-розробляти рекомендації щодо вентиляції, кондиціювання повітря у будівлях;
- виявляти переваги експлуатації між різними видами відновлювальних джерел енергії для населення та підприємств;
- пропонувати для впровадження на підприємствах найефективніші установки відновлювальних джерел;
- здійснювати критичний аналіз роботи гідроспоруд;
- обирати енерго-зберігаючі технології очистки питної води;
- пропонувати до впровадження у містах, виробництвах сучасних способів очистки промислових і комунальних стоків;
- володіти основами проектування природоохоронних заходів в галузі водного господарства; впроваджувати нові технології охорони водних об'єктів;
- планувати і проводити наукові дослідження стану водних об'єктів;
- оцінювати стан різних типів екосистем порушених в процесі сільськогосподарського освоєння земель, урбанізації, видобування копалин;
-застосування ГІС-технології для відображення екологічної інформації на картосхемах;
-встановлювати масштаби деградації земель в процесі видобування копалин, опустелювання та підтоплення;
- підбирати технології рекультивації площ кар'єрів після видобутку копалин, захисту територій від підтоплення;
- впроваджувати технології рекультивації порушених земель після видобутку бурштину гідрозмивом;
- попереджати забруднення атмосферного повітря впровадженням на підприємствах сучасного газоочисного обладнання; використовувати у практичній діяльності знання природоохоронного законодавства України і країн ЄС;
- володіти методологією, методами і методиками планування, організації і впровадження наукових досліджень з проблем впровадження технологій охорони навколишнього середовища;
- освоїти сучасні обладнання установки і прилади для проведення польових і лабораторних досліджень стану довкілля;
-аналізувати отримані наукові результати, готувати до друку тези, наукові статті.

Практика/Стажування

Виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються на підприємствах усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:  начальник, спеціаліст департаментів з охорони природних ресурсів, заповідної справи, екологічної безпеки та поводження з відходами, кліматичної політики у структурі центрального апарату та регіонального апарату виконавчої влади, Державної екологічної інспекції, - еколог у басейнових управліннях водних ресурсів, обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, - еколог на промисловому підприємстві на митниці у науково-дослідних інститутах, природно-заповідних територіях; - консультант (у певній галузі інженерної справи);  науковий співробітник (біологія); начальник управління екобезпеки; завідувач відділу експертизи проектів, провідний спеціаліст; завідувач відділу картографії; інженер-еколог в управліннях осушувальних та зрошуваних систем; науковий співробітник; провідний спеціаліст відділу охорони довкілля; завідувач відділу екологічної інспекції у проектному інституті системи Держводгоспу; еколог:промислового підприємства, екологічної проектно-наукової організації, митного контролю.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 02 травня 2019