Назва галузі

Цивільна безпека

Цивільна безпека

Код

263

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • Охорона праці

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти:3 роки 10 місяців - денна; 4 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна. Вступ на основі освітнього ступеня "молодший бакалавр", "фаховий молодший бакалавр", освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст": 2 роки 10 місяців- денна; 3 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

Впродовж 1-го та 2-гороку навчання вивчаються дисципліни загальної підготовки, а 3-й та 4-й курси включають дисципліни фахової підготовки.

Програмні результати навчання

 • Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку.
 • Володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності.
 • Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій.
 • Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності.
 • Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах; демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності.
 • Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та навколишнього природного середовища від уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної діяльності знання математичних та природничих наук.
 • Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним ситуаціям.
 • Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення типових небезпечних подій.
 • Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, системи управління базами даних та стандартні пакети прикладних програм.
 • Розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устатковання.
 • Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та споруд для оцінювання відповідності його вимогам цивільного захисту та техногенної безпеки.
 • Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та суб'єкти господарювання за ступенем їх небезпечності.
 • Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки.
 • Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних чинників джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та результати їх впливів.
 • Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від впливу негативних чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження.
 • Оцінювати технічні показники та визначати стан аварійно-рятувальної техніки, засобів зв'язку, устаткування та обладнання.
 • Пояснювати концептуальні основи моніторингу об’єктів захисту та знати автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для спостереження та контролювання стану об’єкта моніторингу, вимірювання його параметрів та збереження інформації щодо його стану.
 • Знати типи автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, загальні технічні характеристики та вимоги до застосування систем управління, зв'язку та оповіщування у надзвичайних ситуаціях.
 • Демонструвати вміння щодо проведення заходів з ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
 • Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки на об'єктах та територіях.
 • Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів.
 • Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та оповіщування населення; стосовно укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту; щодо евакуювання населення із зони надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення.
 • Передбачати безпечну роботу газодимозахисної служби, експлуатацію комплектів засобів індивідуального захисту рятувальників.
 • Організовувати та проводити навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності.
 • Знати властивості горючих речовин і матеріалів, механізм виникнення процесів горіння і вибуху.
 • Володіти достатніми знаннями з технічної механіки, механіки рідин та газів, електротехніки, інженерної геодезії, матеріалознавства, будівельного виробництва, підприємництва, використання яких забезпечить розв’язування спеціалізованих задач та практичних проблем в галузі охорони праці.
 • Забезпечувати виконання задач, функцій системи управління охороною праці суб’єктів господарювання, організовувати, оцінювати, підвищувати ефективність роботи служби охорони праці на підприємствах в організаціях, установах застосовуючи міжнародні стандарти аудиту та системи керування охороною праці.
 • Визначати психофізіологічну та професійну придатності у процесі підготовки до діяльності, пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці та їх вплив на її безпеку.

Практика/Стажування

Навчальні практики: професійно-ознайомча, з промислової безпеки, з електробезпеки; виробничі практики: виробнича перша, виробнича друга.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Кваліфікація – бакалавр з цивільної безпеки. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: «Інспектор з охорони праці», код КП 3152; «Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду», код КП 3439; «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки», код КП 3449.

Доступ до подальшого навчання

Цивільна безпека (Охорона праці)
 • 3.0/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023