Туризм та рекреація

Код

242

Освітні програми

  • Туризм

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно – орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- розв’язування професійних проблем та практичних завдань у сфері туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, яке передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують туризмологію та проведення досліджень й здійснення інновацій які характеризується невизначеністю умов і вимог;
- набуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;
- критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей, розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
- впровадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
- здатність до зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
- використання іноземних мов у професійній діяльності;
- управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
- здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, розробляти і впроваджувати стандарти якості комплексного туристичного обслуговування споживачів, створювати систему безпеки;
- організовувати роботи по стандартизації і сертифікації туристичного продукту, проводити моніторинг і оцінку ефективності процесів в туристській індустрії;
- оцінювати економічну ефективність туристичних продуктів, виявляти і оцінювати інноваційно-технологічні ризики процесів реалізації туристичних продуктів;
- організовувати і управляти процесами формування і реалізації туристичних продуктів, що відповідають вимогам споживачів;
- володіння прийомами і методами роботи з персоналом, методами оцінки якості і результативності праці персоналу підприємства туристської індустрії;
- формулювання концепції туристського підприємства, розробки ефективної стратегії і формування активної політики оцінки ризиків підприємства туристської індустрії;
- оцінювання і проведення техніко-економічного обґрунтування інноваційних проектів в туристській індустрії на різних рівнях (державному, регіональному, локальному), застосовування нормативних правових актів в професійній діяльності.

Практика/Стажування

Переддипломна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою, отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець з туризму базового рівня має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати наступні посади: фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець із організації дозвілля, фахівець з розвитку сільського туризму, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), фахівець із туристичної безпеки, інструктор-методист з туризму, інспектор з туризму (за Класифікатором професій ДК 003:2010). 

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2023