Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

Код

193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми

  • Землеустрій та кадастр

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти регулюється Положенням https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Робиться акцент на забезпеченні здатності фахівця вирішувати завдання територіально-просторового планування територій ОТГ при здійсненні реформи децентралізації, а також управління територіями річкових басейнів, в тому числі територіями меліорованих земель.
Фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази:
- приймають оптимальні рішення з упорядкування територій та управління земельними ресурсами;
- проектують та впроваджують заходи із землеустрою на всіх ієрархічних територіальних рівнях;
- здійснюють ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель із застосуванням новітніх технологій; розробляють програми, схеми, та робочі проекти для адміністративно-територіальних утворень та суб`єктів господарювання для різних ієрархічних територіальних рівнів;
- здійснюють еколого-економічне обґрунтування практичних рішень з використання земельних ресурсів;
- розробляють рекомендації щодо оптимізації використання земельних ресурсів;
- займаються розробленням технічної документації із землеустрою, кадастру, моніторингу земель;
- створюють та обґрунтовують набори геопросторових даних з врахуванням вимог Державних стандартів України (ДСТУ) та Міжнародної організації зі стандартів (ISO);
- створюють та опрацьовують геодані різних форматів, в тому числі даних дистанційного зондування Землі;
- здійснюють просторове моделювання явищ, узагальнення отриманої інформації та представлення її у вигляді карт та звітів

Програмні результати навчання

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування знань та методів геодезичних, геоінформаційних, технологій і систем, землеустрою, кадастру та моніторингу земель

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику із землеустрою та кадастру в державних регіональних підприємствах НДІ землеустрою, державних регіональних земельно-кадастрових центрах, підприємствах Укрдержгеокадастру

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010), які може виконувати випускник:
2148.2 Інженер-землевпорядник
 Геодезист
 Картограф
 Фотограмметрист
 Фахівець з дистанційного зондування землі та      аерокосмічного моніторингу
2149.2 Інженер з інвентаризації нерухомого майна
2320    Викладач професійно-технічного навчального закладу
3417    Оцінювач (експертна оцінка майна)
2131.2 Адміністратор бази (гео) даних
 Адміністратор (гео) системи
Працевлаштування можливе на підприємствах, в установах та організаціях геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм (державні, комунальні, приватні, колективної власності, господарські товариства), в територіальних органах земельних ресурсів, галузевих науково-дослідницьких організаціях і установах, регіональних філіях ДП «Центр ДЗК», в органах місцевого самоврядування.
Можливість отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника за умови успішного складання кваліфікаційного екзамену Державній кваліфікаційній комісії.

  • 3.5/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 05 листопада 2020